Програма САПАРД

Програмата САПАРД е специална програма за присъединяване в областта на земеделието и развитието на селските райони ("Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development" - SAPARD). Помощта по линия на Програма САПАРД е насочена към модернизиране на земеделските стопанства и хранително-вкусовата промишленост, както и към цялостно модернизиране на селското стопанство.

Размерът на помощта от САПАРД покрива до 70% от стойността на проекта (до 50% от стойността на проекти, носещи приходи), като остатъкът се покрива от българска страна. Тази помощ се предоставя на принципа на програмирането. Многогодишна програма за селскостопанското развитие се одобрява от Европейската комисия до шест месеца след получаване на Националния план за развитие на земеделието и селските райони. Елементите на плана включват стратегията и приоритетите за предприсъединителната помощ, мерките за подпомагане на всеки от приоритетите, обхвата на територията.

Държавен фонд "Земеделие" е национален партньор по програма САПАРД за осигуряване на необходимото държавно съфинансиране за проектите. Фондът ще функционира като "разплащателна агенция" (според изискванията на европейското законодателство) за субсидиите, отпускани от ЕС по програма САПАРД. Централизираното преминаване на субсидиите чрез ДФ "Земеделие" и неговите 28 регионални служби създава възможност за упражняване на надежден финансов контрол по отпусканите средства.

Основните условия за стартиране на програмата са: одобрен от Европейската Комисия Национален план за развитие на земеделието и селските райони; наличие на акредитирана агенция по прилагане и разплащане (Агенция по САПАРД) в рамките на ДФ “Земеделие”; подготвена надеждна система за прилагане, мониторинг и контрол на програмата. В тази връзка през 1999 год. в Министерството на земеделието и горите бе разработен Национален план за развитие на земеделието и селските райони, който на базата на подробен социален и икономически секторен и програмен анализ, определи стратегията и приоритетите на земеделието в периода 2000-2006 год. в съответствие с двата основни правителствени документа: Партньорство за присъединяване (Партньорство за присъединяване 1999 -на български ; Партньорство за присъединяване 2001 -на английски, френски и немски език) и Национална програма за възприемане на законодателството на ЕС.

След широко обсъждане и провеждане на поредица от срещи и семинари с участието на регионални и местни власти, с организации на земеделски производители и преработватели, с регионални агенции за развитие, неправителствени организации, профсъюзи и други партньори какато и в съответствие с Регламента за САПАРД на ЕС бяха определени стратегическите цели и приоритети на Националния план за развитие на земеделието и селските райони:

  1. Развитие на ефективни земеделско производство и конкурентен хранителни преработвателен сектор, чрез подобряване на пазарната и технологична инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика, насочена към достигане на европейски стандарти.
  2. Устойчиво развитие на селските райони , в съответствие с най-добрите екологични практики, чрез създаване на алтернативна заетост, диверсификация на икономическите дейности и създаване на необходимата инфраструктура, което ще доведе до подобряване условията на живот, ше увеличи възможностите за получаване на доходи и възможнстите за работа за хората, живеещи в селските общини.

Двете страрегически цели обосноваха определянето на следните четири приоритетни области за българското земеделие:
1. Подобряване на условията за производство, преработка и маркетинг на земеделска продукция, горски и рибни продукти, съгласно Европейските стандарти; развитие на екологосъобразно селско стопанство, както и подобряване на дейностите по опазване на природната среда в земеделието и горите;
2. Интегрирано развитие на селските райони с цел съхраняване и укрепване на техните икономики и общности и съдействие за ограничаване на процеса на обезлюдяване на тези райони;
3. Инвестиции в човешките ресурси - квалификация и обучение на заетите в производство и преработка на селскостопанска, горска и рибна продукция;
4. Техническа помощ.

Към приоритетна област 1, насочена към подобряване конкурентноспособността на фермите и на преработвателните предприятия, прилагане на устойчиви екологосъобразни земеделски преактики, защита на ценния микроклимат, еко-системи и национални гори се предвижда финансиране на проекти по следните мерки:
Мярка 1.1 Инвестиции в земеделски стопанства
Мярка 1.2 Подобряване на преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти
Мярка 1.3 Развитие на селскостопански дейности, целащи опазването на околната среда.
Мярка 1.4 Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти
Мярка 1.5 Създаване на групи производители.

Приоритетна област 2 ще допълва дейностите предвидени в приоритет 1 за подобряване конкурентноспособността на фермите и преработвателните предприятия, чрез заслване на други аспектина селската икономикакато се предвиждафинансиране на проекти по следните мерки:
Мярка 2.1 Развитие и диверсификация на икономическите дейности, създаване на възможности многостранни дейности и алтернативни подходи.
Мярка 2.2 Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции.
Мярка 2.3 Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура.
Мярка 2.4 Подобряване на маркетинга на плодове и зеленчуци.
Мярка 2.5 Управление на водните ресурси

Приоритетна област 3 е насочена към подпомагане развитието на човешките ресурси, способни да развиват българското селско стопанство и селските райони така, че те да станат привлекателни за живот и работа на местното население. Финансовата подкрепа в тази област ще обхваща мярка 3.1 Подобряване на професионалното обучение

Приоритетна област 4 включва Техническа помощ по отношение прилагането и мониторинга на програмата както и обучение на персонала, участващ в различните етапи на една толкова сложна програма с нововъведения, каквато е програмата САПАРД.

Засега са ясни изискванията по 3 групи проекти - производство на мляко и месо, отглеждане на плодове, зеленчуци, лозя и градини, преработка на селскостопанска продукция и т. нар. Проекти за създаване на алтернативни доходи и разнообразие на дейностите. Тук влизат идеите на фермери покрай земеделската работа да развиват и селски туризъм, особено в планинските райони. По програма САПАРД не могат да кандидатстват хора, които не са фермери. Критериите за допустими инвестиции по отделните мерки, инструкции и документи за кандидатстване ще намерите в сайта на МЗГ.

Допълнителна информация може да бъде получена на следните Интернет адреси:

http://www.mzgar.government.bg/Sapard/Sapard.htm - Министерство на земеделието и горите

http://www.bgagro.com/ - Всичко за агробизнеса в България

http://www.asme.bg/int_programs_bg/sapard.asp - Агенция за малки и средни предпиятия

http://www.sapi.nat.bg/adds/sapard.htm - Система за агропазарна информация