НАРЕДБА № 1 от 20.02.2002 г. за реда за акредитация на САПАРД агенция по Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България

Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 23 от 1.03.2002 г., в сила от 1.03.2002 г.т. 9, р. 6, № 1202

      Глава първа

      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

      Чл. 1.  С тази наредба се определя редът за акредитация на САПАРД агенция по Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД).

      Чл. 2.  (1) Националният фонд е компетентният орган, който издава, наблюдава и отнема акредитацията на САПАРД агенцията.

      (2) Компетентният орган издава акредитация на САПАРД агенцията в съответствие с изискванията на чл. 5 и 14 на Секция А на Анекса на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България).

      Чл. 3.  Акредитацията е признаването от компетентния орган на съответствието на устройството и цялостната дейност на САПАРД агенцията с функциите и с критериите за акредитация, посочени в чл. 14 на Секция А на Анекса на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България) и се изразява в писменото потвърждаване за това съответствие.

      Чл. 4.  За Република България може да бъде акредитирана само една САПАРД агенция.

      Чл. 5.  Акредитацията дава право на САПАРД агенцията да осъществява дейността си като такава.

      Глава втора

      РЕД ЗА АКРЕДИТИРАНЕ

      Чл. 6.  (1) Процедура за акредитация се открива по искане на органа, ръководещ САПАРД агенцията.

      (2) Искането по ал. 1 трябва да съдържа:

      1.  заявление на ръководителя за откриване на процедура;

      2.  доклад на отдел "Вътрешен одит" на САПАРД агенцията за съответствието на устройството и цялостната дейност на САПАРД агенцията с функциите и с критериите за акредитация, посочени в чл. 14 на Секция А на Анекса на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България);

      3.  доклад на отдел "Вътрешен одит" на САПАРД агенцията за изпълнението на програмата САПАРД в случай на искане за пълна акредитация или за допълнителни мeрки;

      4.  доклад от САПАРД агенцията за изпълнението на препоръките на компетентния орган, дадени с решение от предходна процедура в случай на искане за пълна акредитация или за допълнителни мерки.

      Чл. 7.  (1) Процедурата се открива в едномесечен срок от постъпване на искането.

      (2) Процедурата включва извършването от страна на компетентния орган на одиторска проверка в САПАРД агенцията съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 от Секция А на Анекса на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България).

      (3) Компетентният орган може да делегира извършването на проверката по ал. 2 на други органи.

      Чл. 8.  (1) Процедурата за акредитация приключва с издаване на акт на компетентния орган в четиримесечен срок от откриването й.

      (2) Компетентният орган издава акт за пълна акредитация на САПАРД агенцията при изпълнение на функциите и при съответствие с критериите за акредитация от страна на

      САПАРД агенцията, посочени в чл. 14 на Секция А на Анекса на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България).

      (3) Компетентният орган издава акт за условна акредитация в съответствие с чл. 4, ал. 4 от Секция А на Анекса на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България).  Актът за условна акредитация съдържа:

      1.  срок на валидност на акредитацията;  срокът на валидност на условната акредитация се определя в зависимост от действията, които следва да се предприемат за изпълнение на функциите и в съответствие с критериите за акредитация;  срокът на валидност на условната акредитация може да бъде удължен при наличието на мотивирано искане от страна на САПАРД агенцията и предложение за промяна на срока за изпълнение на препоръките на компетентния орган.

      2.  препоръки, чието изпълнение от страна на САПАРД агенцията в определени срокове е задължително условие за откриване на процедура за пълна акредитация или акредитация за допълнителни мерки.

      (4) Актът, с който се отказва акредитация, съдържа:

      1.  препоръки, чието изпълнение от страна на САПАРД агенцията е задължително условие за откриване на нова процедура;

      2.  срок, след изтичането на който може да се поиска откриването на нова процедура.

      Глава трета

      РЕД ЗА НАБЛЮДАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ

      Чл. 9.  (1) Компетентният орган наблюдава изпълнението на функциите и спазването на критериите за акредитация.

      (2) В случай на условна акредитация компетентният орган следи изпълнението на препоръките по чл. 8, ал. 3, т. 2 и на сроковете за изпълнението им.

      (3) Изпълнението на препоръките по чл. 8, ал. 3, т. 2 се удостоверява с доклади от страна на САПАРД агенцията, които се представят не по-късно от един месец след изтичането на сроковете за изпълнението им.

      (4) Акредитацията се наблюдава и въз основа на междинни и годишни доклади от страна на отдел "Вътрешен одит" на САПАРД агенцията за изпълнението на програмата.

      (5) Акредитацията се наблюдава и въз основа на междинни и годишни доклади на сертифициращия орган относно адекватността на системите за управление и контрол на САПАРД агенцията.

      Глава четвърта

      РЕД ЗА ОТНЕМАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ

      Чл. 10.  (1) Компетентният орган отнема дадената на САПАРД агенцията акредитация при неизпълнение на функциите и критериите за акредитация.

      (2) Условната акредитация се отнема и при неизпълнение на препоръките на компетентния орган относно условията, които САПАРД агенцията е длъжна да изпълни преди даване на пълна акредитация и на сроковете за извършването им.

      (3) Акредитацията може да се отнеме и когато в едномесечния срок не са представени докладите по чл. 9, ал. 3.

      (4) Акредитацията може да се отнеме и когато не са предоставени докладите по чл. 9, ал. 4 в едномесечен срок от поискването им от страна на компетентния орган.

      (5) За отнемане на акредитацията компетентният орган издава акт за отнемане на акредитация.

      ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

      § 1.  По смисъла на тази наредба:

      1.  "САПАРД агенция" е органът, създаден от Република България и действащ под нейна отговорност, който изпълнява две основни функции: функция по изпълнение и разплащателна функция.

      2.  Национален фонд е централен съкровищен орган, подчинен на националния ръководител, управляващ помощта от Европейската общност, по смисъла на Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и Европейската комисия.

      3.  Сертифициращ орган е органът, който е оперативно независим от САПАРД агенцията и който атестира сметките, докладва относно управлението и контролните системи и проверява съфинансиращите елементи.

      ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

      § 2.  Наредбата се издава на основание § 2 от заключителната разпоредба на Постановление № 16 на Министерския съвет от 2002 г. за отменяне на Постановление № 132 на Министерския съвет от 2000 г. за възлагане на функции по изпълнение на Специалната програма на Европейския съюз за присъединяване в областта на земеделието и селските райони (САПАРД) (ДВ, бр. 59 от 2000 г.) и на Наредба № 33 от 2000 г. за условията и реда за акредитация на функционална структура по Специалната програма на Европейския съюз за присъединяване в областта на земеделието и селските райони (САПАРД) (ДВ, бр. 100 от 2000 г., бр. 15 от 2002 г.).

      § 3.  Министерството на финансите дава указания по прилагането на наредбата.

      § 4.  Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".