ТЕРМИНИ

Анализ на нуждите / Needs assessment - напр. аналитичен преглед на нуждите от обучение на определена целева група с оглед изготвянето на подходяща програма и подбора на нужния преподавателски екип

Бенефициент / Beneficiary - получател на финансова помощ, субсидия и др.

Бюджетна разбивка / Breakdown of prices - подробен бюджет, представен чрез всички бюджетни пера

Водещ партньор / контрактор / Project leader / contractor - институцията, отговорна за сключването на договора с Европейската комисия и за финансовата отчетност на проекта

Възстановими разходи / Reimbursables - платими след представяне на отчетни документи, удостоверяващи действително изразходваната сума

Дейности / activities - действията (в логическа последователност), които трябва да бъдат осъществени за постигане на резултатите

Ефективност / Effectiveness - тя е факт, когато целите на проекта са постигнати

Задача/цел на проекта / specific objectives / project objectives - конкретната цел, която трябва да бъде постигната чрез изпълнението на проекта

Индикативна програма / Indicative programme - включва общи насоки и принципи на сътрудничество с Европейския съюз

Индикатор / Indicator - количествена мярка за постигнати резултати или изпълнени цели на проект, напр. брой или процент на обучени лица

Интегриран подход / Integrated approach - метод за менажиране на проект във всичките фази на проектния цикъл

Интервенционна логика / Intervention logic (vertical logic) - дейностите, включени в проекта, водят до очаквани резултати; резултатите водят до изпълнение на задачата на проекта; изпълнението на тази задача допринася за постигане на т.нар. общи цели

Координатор / co-ordinator - институция / лице, отговорни за координиране на основната работа при изпълнение на даден проект

Критерий / Criterion - свойство или последица, свързани с реализацията на проект, въз основа на които се оценява успеха на проекта, напр. проект за обучение може да се оценява на базата на броя на обучените лица и финансовите средства, изразходвани за целта

Логическа рамка / logical framework / logical matrix - логика на проекта; структура на проекта

Мониторинг / Monitoring - редовно и изчерпателно наблюдение на финансовите средства, напредъка и резултатите от даден проект

Обратна връзка / Feedback - тя винаги е цел на добрия проект; такава връзка съществува, когато се наблюдават резултатите от изпълнението на дадена дейност в рамките на проект и на тази основа се прави коригиране и по-нататъшно усъвършенстване на осъществявания проект

Общи цели / overall objectives - те са по-широки в сравнение с конкретната цел на проекта; други проекти също ще допринесат за изпълнението им

Отпусната сума / grant - безвъзмездно финансиране, помощ, субсидия. Grant-схемите се използват, когато проектите са твърде малки, за да бъдат управлявани ефективно-ценово на индивидуална основа. Вместо това, се въвежда схема, която обикновено е описана детайлно в проектния фиш

Отчетност / Accountability - изискване към изпълнителите на даден проект да осигуряват информация и разяснения относно целите и очакваните резултати от проекта (и особено с оглед използването на средствата) за обществеността или заинтересовани лица

Оценка / Evaluation - напр. за ефективността на даден проект, за качеството на услугата, която се предоставя на аудиторията, за финансовото изпълнение и финансовата целесъобразност на проект и др.

Партньор / partner - партньор в проект

Писмо за ангажимент / letter of commitment - писмено заявление за характера на организацията, нейния финансов принос и източника на средствата

Писмо за интерес / letter of intent - писмено заявление за участие в проекта от страна на даден партньор и ангажиране с определени отговорности

План график / timeschedule - план-график на дейностите в изпълнение на проект

Полезност / Utility - много важен критерий за оценка на проект, означаващ, че определени обществени нужди са удовлетворени или дадени социално-икономически проблеми са разрешени

Право на участие / Eligibility - характеристика на лица, група от хора, регион и др., която позволява участие в програма и получаване на финансово съдействие

Предположения / Assumptions - важни предвидими условия, които са извън контрола и обсега на даден проект, но биха могли да повлияят върху неговото изпълнение и резултати

Предпоставки / Preconditions - допълнителни външни фактори, които трябва да съществуват преди проектът да започне

Преки разходи / Direct costs - платими след извършване на определена работа (в повечето случаи без да се изисква представяне на отчетни документи)

Принос в натура / in-kind contribution - услуги или материален принос, които имат финансова стойност, но не се заплащат

Принос на партньора / partner's contribution - приносът "в брой" и "в натура" на всеки партньор

Проектобюджет / draft budget / estimated budget / budget breakdown - определяне на финансовите средства, които са необходими за реализацията на проекта, разпределени по дейности и по бюджетни пера; проектобюджетът представлява исканото финансиране

Проучване за приложимост / Feasibility study - прави се на базата на техническо задание, което се подготвя на етапа на първоначално разработване на проектната идея; ако резултатите от проучването са благоприятни, следва изготвяне на финансово предложение

Профил на партньора / partner profile - основна информация за партньора

Работен екип / Implementation team - екипът, ангажиран с изпълнението на даден проект

Работна програма / Work programme - включва планираните дейности, ангажираните в тях организации-партньори и сроковете за изпълнение на всяка дейност

Разпространяване на знания и опит / dissemination of knowledge and experience - напр. публикуване на анализи или аналитични доклади, информиране за иновационни практики, доклад на конференция

Ревизия / Audit - проверка на основателността и редовността при използване на финансовите средства, определени за осъществяване на даден проект

Резервен фонд (непредвидени разходи) / contingency - малък фонд, предназначен за покриване на разходи като банкови комисиони, разлики от валутни курсове и др.

Резултати / outputs / results / impact - акцентиране върху постиженията, препоръчително чрез количествени показатели (брой на обучени, брой на консултирани, стойност на направени подобрения и др.)

Рентабилност / Efficiency - тя е факт, когато целите на проекта са постигнати при разумна цена

Сведение идентифициращо партньора / identity sheet - съдържа практическа информация за всеки партньор (адрес, телефон…) и описание на конкретната му роля в проекта

Ситуационен анализ / project background - представяне на ситуацията, представляваща изходната база на проекта - анализ на същестуващите проблеми, който обуславя целите на проекта, избора на стратегия и т.н.

Стопански разходи (офис разходи) / overheads - по правило това са разходите, свързани с ползването на помещения при изпълнение и управление на даден проект - наем, осветление, отопление, поддръжка и др.

Стратегия / Strategy - подбор и степенуване на приоритетните дейности в даден проект съобразно нуждите на бенефициента, целевата група и др.

Съвместно действие / съвместно партньорство / Synergy - два или повече проекта постигат съвкупно резултат, който е по-мащабен от резултатите, които би постигнал всеки проект поотделно

Съфинансиране / co-financing - съвместно финансиране от Европейската комисия и партньорите по проекта, включващо финансиране " в брой" и финансиране/принос "в натура"

Техническо задание / Terms of reference - изискванията, определящи естеството, обема, графика и качеството на работа, при извършване на услуга или доставка от изпълнителя

Управляваща агенция / managing agency - агенцията, на която Европейската комисия е възложила да управлява дадена програма на ЕС

Успех на проекта / Performance - той е факт, когато целите на проекта са постигнати при разумна цена и при удовлетворяване нуждите от обучение, институционна подкрепа, информация и др. на бенефициента

Устойчивост / sustainability - проектът е устойчив, ако осигурява ползи за целевата група/бенефициента за продължителен период, включително след приключване на финансовата помощ за проекта

Фаза на изпълнение / Implementation phase - етап на осъществяване на проекта на оперативно ниво с оглед постигане на резултатите

Финансови и материални ресурси / inputs - ако една от планираните дейности е изграждане или развитие на библиотека, ресурсите, необходими за това са например: закупуване на техника и на книги, осигуряване на достъп до Интернет, обучение на библиотекар, изграждане на библиотечна мрежа и закупуване на специализиран потребителски софтуеър и др.

Финансово ефективен / Cost effective - проектът от гледна точка на финансовите средства, разходвани за постигане на определени резултати/продукти от него

Фокусна група / Focus group - аналитична техника, използвана при социологически и други проучвания с цел изследване, най-често в дискусия, на мнението по даден въпрос на малка група представители на определена обществена аудитория

Целева група / target group - различни обществени или професионални групи, за които е предназначен проектът - журналисти, учители, администратори в общини, младежки лидери и др.

Целево проучване / Case study - задълбочено изследване на данни и сведения, свързани с конкретен обект, напр. държава, град, регион, проект, адресат и др.

Цикъл на проект / project cycle - по правило цялостната структура на даден проект обхваща 6 основни етапа: идея, проучване за приложимост, разработване, финансиране, изпълнение и оценка