Услуги - MAIL

Go to content

Main menu:

(Ново) Страницата се актуализира.

  Номер

 

Вид услуга

Уникален идентификатор

Наименование

Описание

Бланка

При подаване за услугата

1

Услуга

2134

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2

Услуга

2133

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

3

Услуга

1

Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

4

Услуга

1986

Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план

Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план

5

Услуга

1974

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и / или за обекти с регионално значение

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

6

Услуга

1971

Отбелязване на действия по управлание, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост .

Отбелязване на действия по управлание, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост .

7

Услуга

1973

Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

8

Услуга

1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

9

Услуга

1968

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

10

Услуга

1981

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или обекти с регионално значение

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

11

Услуга

1967

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

12

Услуга

1961

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

13

Услуга

1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

14

Услуга

3

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

15

Режим

2529

Позволително за ползване на лечебните растения

Позволителното за ползване на лечебните растения се издава от областния управител, когато ползването е от земеделски земи - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд.

16

Режим

2469

Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост.

Правото на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти - държавна собственост се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител.

Номер

Вид услуга

Уникален идентификатор

Наименование

Описание

Бланка

При подаване за услугата

17

Услуга

1965

Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост

Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост

18

Услуга

1978

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

19

Услуга

2

Предоставяне на достъп до обществена информация

Предоставяне на достъп до информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

20

Услуга

1985

Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

21

Услуга

1983

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

22

Услуга

1969

Регистриране на технически паспорт на строеж

Регистриране на технически паспорт на строеж

23

Услуга

1972

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

24

Услуга

1964

Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации

Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации

25

Режим

1976

Презаверяване на разрешение за строеж

Презаверяване на разрешение за строеж

26

Услуга

1975

Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

27

Услуга

1977

Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията

Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията

28

Услуга

1970

Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

29

Услуга

1962

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

30

Услуга

1982

Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство

Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство

31

Услуга

1960

Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

32

Режим

2389

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

33

Услуга

1963

Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

34

Услуга

1966

Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

35

Услуга

1984

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

36

Услуга

2388

Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост

Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

 

 

 
 
Back to content | Back to main menu