MAIL

Go to content

Main menu:

Входящи електронни документи се приемат на следните едреси:


  Е-поща
e-office@vn.government.bg


  
административен адрес
Варна 9000, ул.Преслав 26
/когато са на технически носител/


Областна администрация Варна приема и издава документи, подписани с универсален електронен подпис.

Преди да изпратите или изискате такъв документ, запознайте се с изискванията:
1. Допустими формати за работа с електронни документи в Областна администрация Варна
    • *.doc, *.rtf, *.xls – входящи и изходящи, създадени и записани съответно с MS Word или MS Excel, минимална версия “XP”;
    • *.pdf - входящи, създадени и записани със средствата на Adobe Acrobat, минимална версия “5.0”.
2. Документите съдържат прав (некриптиран) текст.
3. Файлът, съдържащ документа, не е заразен с вируси.
4. Документите са подписани с валиден универсален електронен подпис.
5. Атрибути за входящи електронни документи:
   “ЖЕЛАНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ”, със следния текст: “Съгласен съм да получавам електронни изявления от Областна администрация Варна”.
   “ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 10 ОТ ЗЕДЕП”, със следния текст: “Желая потвърждаване за получаването на изпратеното до Областна администрация Варна електронно изявление”. При заявено желание Областна администрация Варна изпраща на посочения адрес:
        – потвърждение на приемането, представляващо полученото изявление с добавен входящ номер и подписано с универсален електронен подпис от служител в деловодството на Областна администрация.
        – информация за отказ от регистрация, ведно с полученото изявление, ако след направената проверка документът не отговаря на изискванията.
   Забележка: Когато подателят е заявил съгласието си да получава електронни изявления от Областна администрация Варна и/или желанието си да получава потвърждение от Областна администрация Варна и НЕ Е посочил изричен електронен адрес за връзка, за такъв ще се смята посочения в удостоверението за електронен подпис (УЕП) електронен адрес.
   В случай на несъгласие (или неизявено съгласие) за получаване на потвърждение и/или на електронни изявления от Областна администрация Варна, подателят задължително посочва валиден пощенски адрес за кореспонденция с Областна администрация Варна, като в този случай кореспонденцията ще се извършва чрез хартиени документи.
   Задължителен атрибут - “СЪГЛАСИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ”, със следния текст: “Съгласен съм Областна администрация Варна да обработва личните ми данни чрез автоматизирани (компютърни) системи за осъществяване на законово регламентираните функции на Областния управител и за нуждите на деловодната дейност и документооборота в Областна администрация Варна. Уведомен съм за целта и средствата за обработка на данните ми; характера на предоставяне на данните и последиците от непредоставянето им; получателите или категориите получатели, на които ще бъдат предоставяни данните, и сферата на ползването им; правото ми на достъп до и на поправка на данните”.
   
Забележка: Когато подателят – физическо лице не е отбелязал съгласието си по предходното поле, изявлението му се оставя без разглеждане поради неспазване на установената форма.

 
Back to content | Back to main menu