Проект „Намаляване на емисиите на CO2 в пристанищата“
Проект „Намаляване на емисиите на CO2 в пристанищата“
(Smooth ports)

Областна администрация Варна е партньор по проект „Намаляване на емисиите на CO2 в пристанищата“ (Smooth ports), който се реализира  с финансовата подкрепа на Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
Общата цел на „Smooth ports“ е подобряване на съответните инструменти на регионалната политика с цел намаляване на емисиите на CO2, причинени от автомобилния транспорт по холистичен начин като се вземат предвид участващите лица и различните причини, които водят до трафик и емисии на  CO2. Оптимизирането на автомобилния трафик в пристанищните зони и намирането на стратегии за спокоен и ефикасен транспорт, което да спомогне за намаляване на емисиите на CO2. За постигането на тези цели, „Smooth ports“ иска да използва различията в пристанищата на партньорите по проекта. Ще се обменят ефективни инструменти и добри практики. Във връзка с това ще се разгледат процедурите за митническо оформление на стоките в пристанищата, тъй като ненужните транспортни маршрути и съответно емисиите на CO2 често се причиняват от неефективни процедури. Допълнителен фокус ще се постави върху различните подходи на партньорите относно решенията за ИКТ за различни пристанищни дейности, свързани с трафика, както и алтернативни горива. На тази основа, силните и слаби страни на съответните политически инструменти ще се сравнят, за да помогнат за подобряването на местните политически инструменти на партньорите. За да се постигне това е важно да има съвместни усилия на различни власти, публични институции и пристанищна промишленост.

Партньори по проекта:

  • Свободен Ханзейски град Хамбург, Министерство на икономиката, транспорта и иновациите – водещ партньор;
  • Маркетинг на Пристанище Хамбург;
  • Мрежа на пристанищните власти Северно Тиренско море;
  • Орган на Пристанище Нант Сен Назер;
  • Община Монфалконе;
  • Oбластна администрация Варна.

Продължителността на изпълнението на дейностите е 42 месеца, като общият бюджет на междурегионалния проект „Smooth ports“ e 1 139 601 евро.
Крайният резултат от изпълнението на дейностите по проекта ще бъде разработването на регионален план за действие реализацията, на който ще спомогне за намаляване на емисиите на CO2 в пристанищната зона на Варна.