Областна администрация Варна приключи изпълнението на проект „Ние можем повече – по-ефективна и компетентна администрация за област Варна” по Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08.
Договорът с регистрационен номер ЦА12-22-13 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОП «АК» - Министерство на финансите на стойност 89 877 лв. бе подписан на 09.09.2013 год. със срок на изпълнение 12 месеца.
Целта на проекта e повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация на областно ниво и оптимизиране на дейността им чрез организирани обучения от Института по публична администрация и други обучителни организации.
Общо 105 сертификата получиха 38 служители от специализираната и общата администрация, успешно преминали обученията: “Стратегически мениджмънт в държавната администрация”, “Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията“, „Управление на собствеността“, „Управление и оценка на изпълнението“, „Въведение в социалната работа и нормативна уредба на социалните услуги”, „Основи на проектирането с AutoCAD”, “Основи на проектирането със Civil 3D част геодезия”, базов курс по общ английски език, обучение по ключови компетенции и обучение за обучители.
Постигнатите резултати от изпълнението на проекта са:
• Повишаване на качеството на човешките ресурси и на квалификацията на служителите на Областна администрация Варна в сферите на тяхната компетентност чрез придобиването на полезни знания и умения за стратегическо управление, комуникационни и екипни умения, оценка на изпълнението, ключови компетентности, социални услуги;
• Подобряване капацитета на служителите по отношение диалога с европейските институции и международната дейност на администрацията;
• Подобряване на ефективността на работата на служителите и оптимално адаптиране на администрацията към нуждите и очакванията на потребителите на административни услуги.