Проект „Устойчивост на системата земя – море за стратегии за екотуризъм“ (LAND – SEA)

 

14 ДЕКЕМВРИ 2017г.

Стоян Пасев: Само с финансиране от европейските фондове можем
да опазим крайбрежните си територии

Само с финансиране от европейските фондове ще бъде възможно опазването на крайбрежните територии от свлачища и ерозия. Парите, нужни  за проектиране и ефективно брегоукрепване, са в мащаби, непосилни за бюджетите както на черноморските общини у нас, така и на държавата. В момента в областта има 153 активни свлачища. Тяхната територия е 37 166 дка. Това заяви при откриването на международна конференция в рамките на проект land-sea „Устойчивост на системата земя – море за стратегии за екотуризъм“ областният управител на Варна Стоян Пасев. В рамките на форума, домакинстван от областната администрация на Варна, експерти от България, Италия, Испания и Германия коментираха най-успешните модели, приложени вече в западноевропейските ни партньори за ликвидиране на свлачищата и ерозията в крайбрежните зони.
Проектът - land-sea „Устойчивост на системата земя – море за стратегии за екотуризъм“, е първият, който областната администрация на Варна успя да спечели от общо 47 със същата тематика, по които сме депозирали апликационни форми. Неговата стойност е 1 млн. евро, които ще дадат възможност в рамките на три години да постигнем максимална експертна готовност и да подготвим план, с който да кандидатстваме успешно за финансиране – за проектиране и реални брегоукрепителни дейности, обясни Стоян Пасев.
Целта ни е да не допуснем морето да продължи да завладява територии от брега, а в унисон с 21-и век ние да отвоюваме територии от морето и да създаваме добри условия за туризъм и инвестиции, коментира управителят на Варненска област. Вече сме направили първата административна стъпка, която ще ни позволи да кандидатстваме за европейски средства за решаване на проблемите на брегоукрепването. Предложението на областна управа Варна за създаването на Изпълнителна агенция „Управление на крайбрежните зони“ вече е в парламентарната комисия за регионално развитие, добави Стоян Пасев.

Искаме всеки от партньорите да научи нещо ново, да обменим информация за добрите практики във всяка страна и да на финала на проекта да имаме ясно виждане за това какво ни е необходимо – като дейности и финансиране, за да се справим с проблема с брегоукрепването на компрометираните крайбрежни зони, заяви Катерина Пратико, ръководител на проекта.

Проект „Устойчивост на системата земя – море за стратегии за екотуризъм“ (LAND – SEA

Проект „Устойчивост на системата земя – море за стратегии за екотуризъм“
(LAND – SEA)

Областна администрация Варна е партньор в проект „ Устойчивост на системата земя – море за стратегии за екотуризъм“ (LAND – SEA), който се реализира  с финансовата подкрепа на Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. На етап кандидатстване, чрез Писмо за подкрепа, Министерството на туризма застана зад нуждата от изълнение на проектните дейности. То потвърждава съответствието на проектната идея с целите и приоритетите на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и по-конкретно на приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, инвестиционен приоритет 6с - предвижда съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство с национално и международно значение чрез развитие на цялостен и интегриран подход.
„LAND – SEA“ е проект за междурегионално сътрудничество за подобряване на   регионалните политики за устойчиво управление на крайбрежните зони,  опазване на техните екосистеми и биоразнообразието им, на природното и културно наследство. Насочен е и към социално-икономическото развитие на региона чрез изпълнение на стратегии за развитие на екотуризма. Продължителността на проекта е 60 месеца.
Впечатляващи са партньорите по проекта – Басейнова дирекция за управление на речните басейни на реките Лири – Гариляно и Волтурно (Район на речните басейни в Южните Апенини) – Италия – координатор на проекта, Свободен и ханзейски град Хамбург, Германия, Агенция за градска екология на Барселона - Испания, Автономно правителство на Каталония – Испания, Регион Молизе – Италия.
Областна администрация Варна ще обмени опит с партньорите по теми, свързани с развитие и популяризиране на устойчив и отговорен еко туризъм, с опазването, възстановяването и устойчиво управление на крайбрежните морски зони.
Междурегионалното сътрудничество ще даде идеи за въвеждане на най-добри практики. Споделянето на знания, опит и добри практики ще допринесат за повишаването на местния капацитет за устойчиво управление на крайбрежната екосистема.

Крайният резултат от изпълнението на дейностите по проекта ще бъде разработването на регионален план за действие за управление на крайбрежието и устойчиво развитие на екотуризма. В процеса на подготовка на стратегическия документ, екипът ще бъде подпомаган от местни заинтересовани страни.

брошура на проекта