Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по ЗОП.

12.06.2020г. ПРОЦЕДУРА, ВЪЗЛАГАНЕ с предмет: "Технически дейности по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землища в област Варна по обособени позиции."


26.05.2020г. ПРОЦЕДУРА, ВЪЗЛАГАНЕ НА обществена поръчка ПО ЧЛ. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: “Обезпечаване с водноспасителна дейност през 2020г.на обекти изключителна държавна собственост представляващи неохраняеми морски плажове находящи се в област Варна по обособени позиции.”


06.12.2019г. ВЪЗЛАГАНЕ, ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО  ЧЛ. 5, АЛ. 2, т. 8 от ЗОП, С ПРЕДМЕТ: "Почистване на остатък от отпадък с код 07 01 07*, съдържащ се в резервоар FA-502 A в поземлен имот 20482.505.534 по КК и КР на гр. Девня, Промишлена зона - юг‘‘.


30.07.2019г. ПРОЦЕДУРА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18 ал.1 т.8 от ЗОП - Транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 070107*  халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция(тежка фракции)  от метален резервоар(вертикален метален цилиндър) FA 502-B и метален резервоар FA – 501-B, находящи се в ПИ № 20482.505.534 по КК и КР на гр. Девня, Промишлена зона – юг“


28.06.2019г. ПРОЦЕДУРА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП “Организиране и извършване на водноспасителна дейност на морски плажове на територията на Община Бяла, област Варна“


06.06.2019г. ПРОЦЕДУРА ВЪЗЛАГАНЕ НА обществена поръчка ПО ЧЛ. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: “Обезпечаване с водноспасителна дейност на  неохраняеми морски плажове - Камчия – север 1 и Камчия – север 2, находящи се в община Аврен,област Варна”


13.05.2019г. ПРОЦЕДУРА ВЪЗЛАГАНЕ НА обществена поръчка ПО ЧЛ. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: “Частично обезпечаване с водноспасителна дейност на обекти-изключителна държавна собственост, представляващи неохраняеми морски плажове, находящи се в област Варна по обособени позиции”


22.02.2019г. ПРОЦЕДУРА на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на охранителна дейност на имоти - държавна собственост по обособени позиции“.


29.10.2018г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА -“Изработване на уеб базирана географска информационна система за нуждите на областна администрация Варна"


26.09.2018г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА -„Технически дейности по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землища в Област Варна по обособени позиции“


13.06.2018г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА -“Организиране и извършване на водноспасителна дейност на морски плажове на територията на Община Долни чифлик, област Варна“


22.05.2018г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА -“Организиране и извършване на водноспасителна дейност на морски плажове на територията на Община Долни чифлик, област Варна“


16.05.2018г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА -„Технически дейности по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землища в Област Варна по обособени позиции“


15.05.2018г. ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ - "Организиране и извършване на водноспасителна дейност през 2018 г. на територията на неохраняеми морски плажове, находящи се в област Варна"


15.11.2017г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА - "Доставка чрез покупка на употребявано моторно превозно средство за нуждите на Областна администрация Варна"


07.07.2017г. ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА - Организиране и извършване на водноспасителна дейност през 2017 г. на територията на неохраняеми морски плажове, находящи се в област Варна


06.10.2016г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - Предмет - „Транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 070107* халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция(тежка фракции) от метален резервоар(вертикален метален цилиндър) FA 502-B и метален резервоар FA – 501-B, находящи се в ПИ № 20482.505.534 по КК и КР на гр. Девня, Промишлена зона – юг“


19.08.2015г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА Обществената поръчка се обявява с цел обезпечаване с водноспасителна дейност на неохраняемите морски плажове «ФИЧОЗА», «ХИЖА ЧЕРНОМОРЕЦ», «РОМАНТИКА» , «ШКОРПИЛОВЦИ-СЕВЕР», ‚“КАМЧИЯ – СЕВЕР 2 “ И „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН 5“ през оставащата част от активния летен сезон на 2015 г.

28.08.2015г. ПРОТОКОЛ в изпълнение на Заповед N:РД-15-7706-369/24.08.2015г.

08.09.2015г. Договор N:12 "по изпълнение на поръчката"


04.08.2015г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА Обществената поръчка се обявява с цел обезпечаване с водноспасителна дейност на неохраняемите морски плажове «ФИЧОЗА», «ХИЖА ЧЕРНОМОРЕЦ», «РОМАНТИКА» , «ШКОРПИЛОВЦИ-СЕВЕР», ‚“КАМЧИЯ – СЕВЕР 2 “ И „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН 5“ през оставащата част от активния летен сезон на 2015 г.

12.08.2015г. ПРОТОКОЛ в изпълнение на Заповед N:РД-15-7706-361/11.08.2015г.


03.02.2015г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА „Избор на изпълнител за организация и провеждане на обучения за придобиване на ключови компетентности и обучение по руски език за служителите на Областна администрация Варна по 3 обособени позиции.“, в изпълнение на проект: "Областна администрация Варна - компетентност в услуга на гражданите".

09.02.2015г. Разяснение по чл.101 б, от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за организация и провеждане на обучения за придобиване на ключови компетентности и обучение по руски език за служителите на Областна администрация Варна по 3 обособени позиции." Относно писмено искане с вх.N:РД-15-2600-34/06.02.2015г.

11.03.2015г. ПРОТОКОЛ в изпълнение на Заповед N:РД-15-7706-36/16.02.2015г.

Договор N:5 "Обособена позиция N:3"; Договор N:6 "Обособена позиция N:1"; Договор N:7 "Обособена позиция N:2".


19.01.2015г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА „Избор на изпълнител за организация и провеждане на обучения за придобиване на ключови компетентности и обучение по руски език за служителите на Областна администрация Варна по 3 обособени позиции.“, в изпълнение на проект: "Областна администрация Варна - компетентност в услуга на гражданите" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/13/2.2-13, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

22.01.2015г. Разяснение по чл.101б, ал.6. от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за организация и провеждане на обучения за придобиване на ключови компетентности и обучение по руски език за служителите на Областна администрация Варна по 3 обособени позиции." Относно писмено искане с вх.N:РД-15-2600-13/21.01.2015г.

23.01.2015г. Разяснение по чл.101б, ал.6. от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за организация и провеждане на обучения за придобиване на ключови компетентности и обучение по руски език за служителите на Областна администрация Варна по 3 обособени позиции." Относно писмено искане с вх.N:РД-15-9901-5/22.01.2015г., вх.N:РД-15-9901-6/22.01.2015г., вх.N:РД-15-9901-7/22.01.2015г., вх.N:РД-15-9901-8/22.01.2015г., вх.N:РД-15-9901-9/22.01.2015г.

27.01.2015г. Заповед за оттегляне на публична покана.


12.01.2015г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: „Избор на изпълнител за организация и провеждане на тренинги, семинари и уъркшопове“ по проект „Roma Matrix – общи действия, насочени срещу расизма, нетолерантността и ксенофобията”, съфинансиран от Главна дирекция „Правосъдие“ по програма „Основни права и гражданство“ съгласно сключен договор JUST/2012/FRAC/AG/2624 с Европейската комисия.

Договор N:3 "по изпълнение на поръчката"


14.07.2014г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Обезпечаване с водноспасителна дейност на неохраняемите морски плажове «ФИЧОЗА», «ХИЖА ЧЕРНОМОРЕЦ», «РОМАНТИКА» И «ШКОРПИЛОВЦИ-СЕВЕР» през оставащата част от активен летен сезон 2014г. Изпълнителят следва да разкрие четири спасителни поста, оборудвани със съоръжения и инвентар съгласно техническите спецификации, както и да осигури личен състав от минимум трима спасители за всеки спасителен пост.


03.07.2014г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Обезпечаване с водноспасителна дейност на неохраняемите морски плажове «ФИЧОЗА», «ХИЖА ЧЕРНОМОРЕЦ», «РОМАНТИКА» И «ШКОРПИЛОВЦИ-СЕВЕР» през оставащата част от активен летен сезон 2014г. Изпълнителят следва да разкрие четири спасителни поста, оборудвани със съоръжения и инвентар съгласно техническите спецификации, както и да осигури личен състав от минимум трима спасители за всеки спасителен пост.


Преглед на стари обявления.