Профил на купувача - "стари обявления"

Публикация в АОП
BG-Варна ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Варна, ул."Преслав" №26, За: Kремена Даскалова, България 9000, Варна, Тел.: 052 688318, E-mail: kdaskalova@vn.government.bg, Факс: 052 632365
Място/места за контакт: Областна администрация Варна
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Избор на изпълнител за организация и провеждане на обучения за служители от Областна администрация Варна на 7 обособени позиции” за реализацията на проект: "Ние можем повече- по- ефективна и компетентна администрация за област Варна", по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/12/2.2-08, Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Провеждане на обучение на тема „Въведение в социалната работа и нормативна уредба на социалните услуги” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (OП) № 2: Провеждане на обучение „Основи на проектирането с AutoCAD” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (OП)№ 3: Провеждане на обучение „ Основи на проектирането със Civil 3D част геодезия” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (OП)№ 4: Базов курс по общ английски език ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (OП)№ 5: Обучение по ключови компетенции ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (OП)№ 6: Онлайн обучение по ключови компетенции ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (OП)№ 7: Обучение за обучители Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80000000, 80500000, 80580000, 80570000

Описание:

Образователни и учебно-тренировъчни услуги
Услуги по обучение
Осигуряване на курсове по чужди езици
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

OП № 1: Провеждане на обучение на тема „Въведение в социалната работа и нормативна уредба на социалните услуги”- целева група 5 човека, продължителност 32 часа (4х8 часа), присъствено обучение, максимална стойност- 1750 лева без ДДС.Всички служители ще получат сертификат за преминат курс на обучение. Минималните изисквания към Изпълнителя са посочени в приложение към настоящата покана. OП № 2: Провеждане на обучение „Основи на проектирането с AutoCAD”- целева група 5 човека, продължителност 20 часа (3 дни), присъствено обучение, максимална стойност- 1500 лева без ДДС.Всички служители ще получат сертификат за преминат курс на обучение. Минималните изисквания към Изпълнителя са посочени в приложение към настоящата покана.OП № 3: Провеждане на обучение „ Основи на проектирането със Civil 3D част геодезия”- целева група 5 човека, продължителност 20 часа (3 дни), присъствено обучение, максимална стойност- 1750 лева без ДДС. Всички служители ще получат сертификат за преминат курс на обучение. Минималните изисквания към Изпълнителя са посочени в приложение към настоящата покана.OП № 4: Базов курс по общ английски език- целева група 26 човека, продължителност минимум 100 часа, без откъсване от работния процес , извън работно време, максимална стойност- 10083 лева без ДДС.Всички служители ще получат сертификат за преминат курс на обучение. Минималните изисквания към Изпълнителя са посочени в приложение към настоящата покана.OП № 5: Обучение по ключови компетенции- целева група 40 човека (3 групи), продължителност 16 часа (2 дни), присъствено обучение, максимална стойност- 10083 лева без ДДС.Всички служители ще получат сертификат за преминат курс на обучение. Минималните изисквания към Изпълнителя са посочени в приложение към настоящата покана.OП № 6: Онлайн обучение по ключови компетенции- целева група 40 човека, продължителност 36 часа , дистанционно извън работно време, максимална стойност- 4833 лева без ДДС.Всички служители ще получат сертификат за преминат курс на обучение. Минималните изисквания към Изпълнителя са посочени в приложение към настоящата покана. OП № 7: Обучение за обучители- целева група 2 човека, продължителност 16 часа (2 дни), присъствено обучение, максимална стойност- 3317 лева без ДДС.Всички служители ще получат сертификат за преминат курс на обучение. Минималните изисквания към Изпълнителя са посочени в приложение към настоящата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33437 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България
NUTS:

BG
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предложението за изпълнение на поръчката и техническото описание трябва да бъдат съобразени с минималните параметри на техническите спецификации на възложителя. Ценовата оферта следва да бъде подготвена при спазване на задължителните указания за попълването й. Всички разходи за извършване на услугата трябва да бъдат включени в крайното ценово предложение. Оферта може да се подава за една или повече обособени позиции. Изпълението на договора следва да прииключи не по късно от 10 август 2014 г.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик №1, който трябва да съдържа следните документи:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Заявление – Образец №1;3.Декларация за запознаване с условията на поръчката - Образец №3;4.Административни сведения - Образец №2;5.Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката - Образец №4;6.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;7.Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП- Образец № 5,6,7;8.Декларация за участие на подизпълнител с посочени вида на работите, които подизпълнителите ще извършват, както и дела на тяхното участие - Образец №8;(ако е приложимо);9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №9; (ако е приложимо);10.Декларация от членовете на обединението/консорциума за деклариране на ангажименти към изпълнението на поръчката – ако е приложимо; 11.Декларация за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец №10;12.При участник обединение, което не е юридическо лице - Договор за създаване на обединението, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката и е посочен представляващият обединението;13.Списък на изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка за последните 3 (три) години- 2011 г. , 2012 г. и 2013 г.- Образец №11;14.Референции за добро изпълнение; 15. Декларация за специализиран оборот през последните три години (2011г., 2012 г., 2013 г.)- Образец №16;16.Списък на предложения от участника екип, ангажиран в изпълнението на поръчката - Образец №12;17.Доказателства за покриване на минималните изисквания, заложени от Възложителя, за екипа от експерти, съгласно приложения Списък (Образец №12), в това число и Образец №13, Образец № 17, заверени копия на дипломи за завършено образование; копия от трудови/осигурителни книжки, списък на обученията, в провеждането, на които е участвал експертът, с посочване на темата на обучението, целевата група, както и дейността, която е изпълнявал съответният експерт в конкретното обучението, референции за добро изпълнение (издадени от работодател или възложител) за вписаните в него обучения. 18.Пълномощно с нотариална заверка на подписите, на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника);19.Декларация, в свободен текст, в която участникът посочва, че ще има на свое разположение необходимите ресурси (място на повеждане на всяко обучение- собствена или наета зала, необходимо оборудване, консумативи и материали и т.н.);20. декларации в свободен текст, че участникът в процедурата не е обвързан с лице работещо в Управляващия орган по ОПАК, съгласно дадените в раздел VIII, т.20- 23 задължителни указания. Плик № 2 трябва да съдържа:1.Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №14 за всяка обособена позиция се изготвя отделно предложение, ведно с техническо описание;2. Ценово предложение - Образец №15 за всяка обособена позиция се изготвя отделно ценово предложение. Плик 2 се запечатва и се поставя в плик 1 с останалите документи.Срок на валидност на офертата- 90 дни от крайния срок на получаване на същите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: Показател – П 1. Срок на организация за провеждане на конкретното обучение – О Максимално възможен бр. точки- 100 Относителна тежест в КО- 35% 2. Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението - Р Максимално възможен бр. точки-100 Относителна тежест в КО- 35% 3. Ценово предложение – Ц Максимално възможен бр. точки-100 Относителна тежест в КО- 30% Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = О х 35% + Р х 35% + Ц х 30% Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. Предложен срок на организация за провеждане на конкретното обучение (О) - Максимална оценка - 100 точки. Тегловен коефициент в оценката – 35%. Като О = (Оmin/Оi) x 100, където Оi e предложен срок в календарни дни за организация в предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник и Оmin e минималния предложен срок в календарни дни за организация, съгласно предложението за изпълнение на поръчката на участника предложил най-кратък срок. * Срокът на организация за провеждането на обучението представлява предложеният от участника срок, посочен в календарни дни, включващ времето от получаване на Задание за организация на конкретното обучение от Изпълнителя, включително времето на същинската подготовка и организация до момента на стартиране на конкретното обучение, за което се отнася заданието. 2. Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението (Р) - Максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефициент в оценката– 35%. Като Р = (Рmin/Рi) x 100, където Рi e предложеният срок за реакция, в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на съответния участник и Рmin e минималният предложен срок за реакция, в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на участника, предложил най-кратък срок. * Под срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението се разбира предложеният от участника срок, посочен в календарни дни, включващ времето от получаване на Уведомление от Изпълнителя за установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението, до окончателното отстраняване на тези грешки и нередности и подписване на двустранен костативен протокол за действителното отстраняване на същите. 3. Предложена цена (Ц) - с тежест 30% в комплексната оценка - представлява предложена от участника крайна цена и оценката се формира по следния начин : Ц= (Цmin / Цi) x 100, където Цi e предложената крайна цена (в лева без ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния участник и Цmin e минималната предложена крайна цена (лева без ДДС) съгласно Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска цена. Преди извършване на оценката на ценовите предложения, същите се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в поръчката. Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила: • при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 20/03/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническите спецификации и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Варна www.vn.government.bg. Офертата се подава в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26 в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, предмета на обществената поръчка и обособената позиция, за която подава оферта.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 20/03/2014


Публикация в АОП

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Варна, ул."Преслав" №26, За: Станко Станков, България 9000, Варна, Тел.: 052 688301, E-mail: ompus@vn.government.bg, Факс: 052 632365
Място/места за контакт: Областна администрация Варна
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Oсигуряване на денонощна охрана със сигнално охранителна техника на обекти в Областна администрация Варна- гр. Варна, ул. " Преслав" №26 за срок от 12 месеца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000, 79711000


Описание:

Охранителни услуги
Услуги чрез сигнално-охранителни системи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва денонощна охрана, чрез сигнално охранителна техника на обекти в Областна администрация Варна, както следва: 1. Помещение, находящо се на ет. 4 в основна сграда на Областна администрация Варна; 2. Стълбище на помощна сграда, находяща се в двора на Областна администрация Варна; 3. 5 бр. помещения и коридор в помощна сграда, находяща се в двора на Областна администрация Варна. За изпълнение на поръчката изпълнителят следва да достави и монтира необходимите технически средства за охрана за своя сметка, като същите остават негова собственост.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2260 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна, ул. Преслав 26

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническата оферта трябва да бъде съобразена с минималните параметри на техническите спецификации на възложителя. Ценовата оферта следва да бъде подготвена при спазване на задължителните указания за попълването й. Всички разходи за извършване на услугата трябва да бъдат включени в крайното ценово предложение. Офертата се подава за всички обекти, предмет на поръчката, като не се допускат варианти. Срок на договора- 12 месеца. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни запечатани непрозрачни плика-плик 1"Документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката" и плик 2 "Предлагана цена". В плик 1 се поставят : 1.Административни сведения за участника ( по образец); 2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения-документ, подписан лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3.Декларация за приемане на условията на процедурата ( по образец); 4.Декларация за приемане на клаузите на проекта за договор ( по образец); 5.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП ( по образец); 6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП ( по образец); 7.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ( по образец); 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП ( по образец); 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител ( по образец)- когато е приложимо; 10.Заверено копие от валиден към датата на подаване на офертата лиценз за извършване на частна охранителна дейност за охрана с технически средства; 11.Удостоверение, издадено по реда на чл.6,ал.1 от Наредба №Iз-2895/15.11.2011 г., за търговци, регистрирани в държава членка на Европейския съюз, в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват частна охранителна дейност съгласно законодателството на държавата, в която са регистрирани (когато е приложимо); 12.Техническа оферта( по образец); 13. Ценова оферта ( по образец); 14.Списък на основните договори; 15. Списък на техническите лица за изпълнението на поръчката, който съдържа три имена, позиция и длъжност на всяко лице, което ще участва при изпълнение на поръчката, вид на правоотношението с лицето, правоспособност и професионален опит. 16.Декларация за техническото оборудване, униформеното облекло и отличителните знаци, с които разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. 17.Заверени копия от регистрационни талони на МПС, които се ползват за автопатрули, копие от договор за наем или лизинг. 18.Заверено копие от разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър на територията на цялата страна или на територията на охраняваните обекти, издадено по реда на Закона за електронните съобщения. 19.Декларация за дублиране системата на СОТ; При непредставяне на изискуем документ от участника същият се отстранява от участие в процедурата. В плик 2 се поставя ценовата оферта по образец. Срок на валидност на офертата-60 дни от крайния срок на получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/12/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническите спецификации и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Варна www.vn.government.bg. Офертата се подава в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26 в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и предмета на обществената поръчка, за която подава оферта.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/12/2013


Публикация в АОП
BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Варна, ул."Преслав" №26, За: Весела Колева, България 9000, Варна, Тел.: 052 688310, E-mail: vk@vn.government.bg, Факс: 052 632365
Място/места за контакт: Областна администрация Варна
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg

Адрес на профила на купувача: www.vn.government.bg


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на проект на технически спецификации и финансов разчет, представляващи част от тръжна документация за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет "Транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 070107* халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции) от метален резервоар (вертикален метален цилиндър) FA 502-B и метален резервоар FA 501-B(хоризонтален метален цилиндър), находящи се в ПИ 20482.505.534 по КК и КР на гр.Девня, Промишлена зона -юг".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90713000, 71621000


Описание:

Консултантски услуги по проблемите на околната среда
Услуги по технически анализ и консултантски услуги

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва изготвяне на един брой проект за технически спецификации и един брой финансов разчет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническата оферта трябва да бъде съобразена с минималните параметри на техническите спецификации на възложителя. Ценовата оферта следва да бъде подготвена при спазване на задължителните указания за попълването й. Всички разходи за извършване на услугата трябва да бъдат включени в крайното ценово предложение. Офертата се подава за изготвяне на технически спецификации и финансов разчет, предмет на поръчката, като не се допускат варианти. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни запечатани непрозрачни плика-плик 1"Документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката" и плик 2 "Предлагана цена". В плик 1 се поставят : 1.Административни сведения за участника ( по образец); 2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения-документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3.Декларация за приемане на условията на процедурата ( по образец); 4.Декларация за приемане на клаузите на проекта за договор ( по образец); 5.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП ( по образец); 6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП ( по образец); 7.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ( по образец); 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП ( по образец); 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител ( по образец)- когато е приложимо; 10.Техническа оферта по образец 11.Списък на основните договори 12.Списък на членовете на екипа за изпълнение на поръчката(по образец) ведно с документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, професионален опит, опит в изготвянето на анализи, доклади, становища, консултации и др. подобни в областта на опазване на околната среда и управлението на отпадъци. В екипа за изпълнение на поръчката следва да бъдат включени минимум: правоспособен юрист, икономист, еколог и лице с професионална квалификация "химик", притежаващи не по-малко от 3 години професионален опит. Всеки член на екипа следва да е участвал в изготвянето или да е изготвял лично не по-малко от 1 брой технически спецификации, анализи, доклади, становища, консултации и др. подобни, свързани с опазване на околната среда и управлението на отпадъци. Професионалният опит се доказва чрез представяне на заверени за вярност копия от трудова, служебна книжка, осигурителна книжка (за самоосигуряващите се лица). За доказване на придобита юридическа правоспособност и юридически стаж се представят заверено копие от удостоверение за правоспособност, издадено от Министерство на правосъдието, заверени копия от служебна, трудова, осигурителна книжка. Когато лицето е упражнявало адвокатска професия към завереното копие от осигурителната книжка следва да бъде представено и удостоверение от съответната адвокатска колегия, че за посочения период е налице вписване в регистрите на колегията и правата не са прекъсвани. Придобитият опит в изготвянето на становища, анализи, проучвания, доклади, консултации и др. подобни, свързани с опазването на околната среда и управлението на отпадъци, се доказва чрез представяне на копия от граждански договори и приемо- предавателни протоколи за извършената работа, както и референции за добро изпълнение. 13.Списък на документите При непредставяне на изискуем документ от участника същият се отстранява от участие в процедурата. В плик 2 се поставя ценовата оферта по образец. Срок на валидност на офертата-60 дни от крайния срок на получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 28/11/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническите спецификации и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Варна www.vn.government.bg. Офертата се подава в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26 в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и предмета на обществената поръчка, за която подава оферта.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 28/11/2013


Публикация в АОП
BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Варна, ул."Преслав" №26, За: Весела Колева-главен юрисконсулт; Мими Атанасова-главен счетоводител, България 9000, Варна, Тел.: 052 688310; 052 688305, E-mail: vk@vn.government.bg, Факс: 052 632365
Място/места за контакт: Областна администрация Варна
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и осигуряване на фиксирана телефонна услуга заедно с определен пакет от допълнителни услуги, включително получаване и изпращане на факсимилни съобщения за телефонни постове от собствената централа на възложителя”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64212000, 64211000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги
Обществени телефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предоставяне на мобилни услуги и фиксирана телефония

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническата оферта трябва да бъде съобразена с минималните параметри на техническите спецификации на възложителя, публикувани в сайта на възложителя раздел "профил на купувача". Ценовата оферта следва да бъде подготвена при спазване на задължителните указания за попълването й. Всички разходи за извършване на услугата трябва да бъдат включени в крайното ценово предложение. Не се допускат варианти при изготвяне на офертата. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни запечатани непрозрачни плика-плик 1"Документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката" и плик 2 "Предлагана цена". В плик 1 се поставят : 1.Административни сведения за участника ( по образец); 2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; при участници обединения-документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3.Декларация за приемане на условията на процедурата ( по образец); 4.Декларация за приемане на клаузите на проекта за договор ( по образец); 5.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП ( по образец); 6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП ( по образец); 7.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ( по образец); 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП ( по образец); 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител ( по образец)- когато е приложимо; 10.Техническа оферта по образец 11.Списък на основните договори с идентичен предмет на предмета на поръчката за 2010, 2011 и 2012г. 12.Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - за фиксирана телефония и радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа; Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа – UMTS; Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа, с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхвати 900 MHz, 1800 MHz И 2 GHz. Описание на техническото оборудване и на възможностите за осигуряване на качеството на предлаганите услуги /придружено със съответните доказващи ги документи, когато това е възможно/, в свободен текст. Документ/и/ от компетентните регулаторни органи в страната,удостоверяващ покритието за предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга по стандарт GSM, обект на обществената поръчка,изразено в % /процент/ от територията на страната (заверено от участника копие). Документ /и/ от компетентните регулаторни органи в страната, удостоверяващ покритието за предоставяне на високоскоростен мобилен интернет достъп, чрез (3G) и/или технологии UMTS и HSDPA/HSUPA, обект на обществената поръчка, изразено в % /процент/ от територията на страната. ( заверено от участника копие). Декларация от лицето, представляващо участника, че има сключени международен роуминг споразумения с доставчици в страни членки на ЕС към датата на подаване на офертата - оригинал. Декларация от лицето, представляващо участника, че има сключени международен роуминг споразумения с доставчици в страни извън ЕС към датата на подаване на офертата, оригинал. Декларация от лицето, представляващо участника, че има сключени международен роуминг споразумения за високоскоростен мобилен интернет достъп, чрез (3G) и/или технологии UMTS и HSDPA/HSUPA към датата на подаване на офертата. 13.Списък на документите При непредставяне на изискуем документ от участника същият се отстранява от участие в процедурата. В плик 2 се поставя ценовата оферта по образец. Срок на валидност на офертата-60 дни от крайния срок на получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:


18/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:


НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническите спецификации и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Варна www.vn.government.bg. Офертата се подава в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26 в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и предмета на обществената поръчка, за която подава оферта.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/10/2013


Публикация в АОП

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Варна, ул."Преслав" №26, За: Весела Колева, България 9000, Варна, Тел.: 052 688310, E-mail: vk@vn.government.bg, Факс: 052 632365

Място/места за контакт: Областна администрация Варна
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vn.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на проект на технически спецификации и финансов разчет, представляващи част от тръжна документация за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет "Транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 070107* халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции) от метален резервоар (вертикален метален цилиндър) FA 502-B и метален резервоар FA 501-B(хоризонтален метален цилиндър), находящи се в ПИ 20482.505.534 по КК и КР на гр.Девня, Промишлена зона -юг".


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90713000, 71621000

Описание:

Консултантски услуги по проблемите на околната среда
Услуги по технически анализ и консултантски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва изготвяне на един брой проект за технически спецификации и един брой финансов разчет.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12500 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна


NUTS:

BG331


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническата оферта трябва да бъде съобразена с минималните параметри на техническите спецификации на възложителя. Ценовата оферта следва да бъде подготвена при спазване на задължителните указания за попълването й. Всички разходи за извършване на услугата трябва да бъдат включени в крайното ценово предложение. Офертата се подава за изготвяне на технически спецификации и финансов разчет, предмет на поръчката, като не се допускат варианти. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни запечатани непрозрачни плика-плик 1"Документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката" и плик 2 "Предлагана цена". В плик 1 се поставят : 1.Административни сведения за участника ( по образец); 2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения-документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3.Декларация за приемане на условията на процедурата ( по образец); 4.Декларация за приемане на клаузите на проекта за договор ( по образец); 5.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП ( по образец); 6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП ( по образец); 7.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ( по образец); 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП ( по образец); 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител ( по образец)- когато е приложимо; 10.Техническа оферта по образец 11.Списък на основните договори 12.Списък на членовете на екипа за изпълнение на поръчката(по образец) ведно с документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, професионален опит, опит в изготвянето на анализи, доклади, становища, консултации и др. подобни в областта на опазване на околната среда и управлението на отпадъци. В екипа за изпълнение на поръчката следва да бъдат включени минимум: правоспособен юрист, икономист, еколог и лице с професионална квалификация "химик", притежаващи не по-малко от 3 години професионален опит. Всеки член на екипа следва да е участвал в изготвянето или да е изготвял лично не по-малко от 1 брой технически спецификации, анализи, доклади, становища, консултации и др. подобни, свързани с опазване на околната среда и управлението на отпадъци. Професионалният опит се доказва чрез представяне на заверени за вярност копия от трудова, служебна книжка, осигурителна книжка (за самоосигуряващите се лица). За доказване на придобита юридическа правоспособност и юридически стаж се представят заверено копие от удостоверение за правоспособност, издадено от Министерство на правосъдието, заверени копия от служебна, трудова, осигурителна книжка. Когато лицето е упражнявало адвокатска професия към завереното копие от осигурителната книжка следва да бъде представено и удостоверение от съответната адвокатска колегия, че за посочения период е налице вписване в регистрите на колегията и правата не са прекъсвани. Придобитият опит в изготвянето на становища, анализи, проучвания, доклади, консултации и др. подобни, свързани с опазването на околната среда и управлението на отпадъци, се доказва чрез представяне на копия от граждански договори и приемо- предавателни протоколи за извършената работа, както и референции за добро изпълнение. 13.Списък на документите При непредставяне на изискуем документ от участника същият се отстранява от участие в процедурата. В плик 2 се поставя ценовата оферта по образец. Срок на валидност на офертата-60 дни от крайния срок на получаване на офертите.


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/08/2013 17:30


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническите спецификации и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Варна www.vn.government.bg. Офертата се подава в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26 в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и предмета на обществената поръчка, за която подава оферта.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/08/2013


Публикация в АОП

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Варна, ул."Преслав" №26, За: Весела Колева, България 9000, Варна, Тел.: 052 688310, E-mail: vk@vn.government.bg, Факс: 052 632365

Място/места за контакт: Областна администрация Варна
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vn.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на проект на технически спецификации и финансов разчет, представляващи част от тръжна документация за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет "Транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 070107* халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции) от метален резервоар (вертикален метален цилиндър) FA 502-B и метален резервоар FA 501-B(хоризонтален метален цилиндър), находящи се в ПИ 20482.505.534 по КК и КР на гр.Девня, Промишлена зона -юг".


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90713000, 71621000

Описание:

Консултантски услуги по проблемите на околната среда
Услуги по технически анализ и консултантски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва изготвяне на един брой проект за технически спецификации и един брой финансов разчет.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12500 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна


NUTS:

BG331


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническата оферта трябва да бъде съобразена с минималните параметри на техническите спецификации на възложителя. Ценовата оферта следва да бъде подготвена при спазване на задължителните указания за попълването й. Всички разходи за извършване на услугата трябва да бъдат включени в крайното ценово предложение. Офертата се подава за изготвяне на технически спецификации и финансов разчет, предмет на поръчката, като не се допускат варианти. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни запечатани непрозрачни плика-плик 1"Документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката" и плик 2 "Предлагана цена". В плик 1 се поставят : 1.Административни сведения за участника ( по образец); 2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения-документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3.Декларация за приемане на условията на процедурата ( по образец); 4.Декларация за приемане на клаузите на проекта за договор ( по образец); 5.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП ( по образец); 6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП ( по образец); 7.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ( по образец); 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП ( по образец); 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител ( по образец)- когато е приложимо; 10.Техническа оферта по образец 11.Списък на основните договори 12.Списък на членовете на екипа за изпълнение на поръчката(по образец) ведно с документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, професионален опит, опит в изготвянето на анализи, доклади, становища, консултации и др. подобни в областта на опазване на околната среда и управлението на отпадъци. В екипа за изпълнение на поръчката следва да бъдат включени минимум: правоспособен юрист, икономист, еколог и лице с професионална квалификация "химик", притежаващи не по-малко от 3 години професионален опит. Всеки член на екипа следва да е участвал в изготвянето или да е изготвял лично не по-малко от 1 брой технически спецификации, анализи, доклади, становища, консултации и др. подобни, свързани с опазване на околната среда и управлението на отпадъци. Професионалният опит се доказва чрез представяне на заверени за вярност копия от трудова, служебна книжка, осигурителна книжка (за самоосигуряващите се лица). За доказване на придобита юридическа правоспособност и юридически стаж се представят заверено копие от удостоверение за правоспособност, издадено от Министерство на правосъдието, заверени копия от служебна, трудова, осигурителна книжка. Когато лицето е упражнявало адвокатска професия към завереното копие от осигурителната книжка следва да бъде представено и удостоверение от съответната адвокатска колегия, че за посочения период е налице вписване в регистрите на колегията и правата не са прекъсвани. Придобитият опит в изготвянето на становища, анализи, проучвания, доклади, консултации и др. подобни, свързани с опазването на околната среда и управлението на отпадъци, се доказва чрез представяне на копия от граждански договори и приемо- предавателни протоколи за извършената работа, както и референции за добро изпълнение. 13.Списък на документите При непредставяне на изискуем документ от участника същият се отстранява от участие в процедурата. В плик 2 се поставя ценовата оферта по образец. Срок на валидност на офертата-60 дни от крайния срок на получаване на офертите.


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/07/2013 17:30


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническите спецификации и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Варна www.vn.government.bg. Офертата се подава в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26 в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и предмета на обществената поръчка, за която подава оферта.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/07/2013


Публикация в АОП

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Варна, ул."Преслав" №26, За: Петко Бойновски, България 9000, Варна, Тел.: 052 688223, E-mail: akrrds@vn.government.bg, Факс: 052 632365

Място/места за контакт: Областна администрация Варна
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vn.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Oсигуряване на денонощна физическа охрана на имоти частна държавна собственост- "Комплекс гаражи ", находящ се в гр. Варна, ул. "Струга" 111 и обект почивна база "Чайка", находящ се в к.к. "Чайка", община Варна, за срок от 4 месеца.


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва изпълнение на функциите по охрана и сигурност в обект "Комплекс гаражи ", находящ се в гр. Варна, ул. "Струга" 111 и обект почивна база "Чайка", находящ се в к.к. "Чайка", община Варна. За изпълнение на поръчката участникът задължително трябва да има минимум 9 служители, от които 8 служители на длъжност „охранител“ и 1 служител на длъжност „ръководител на охранителна дейност“, като това е минималния брой лица за изпълнение на дейностите по поръчката.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20592 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна


NUTS:

BG331


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническата оферта трябва да бъде съобразена с минималните параметри на техническите спецификации на възложителя. Ценовата оферта следва да бъде подготвена при спазване на задължителните указания за попълването й. Всички разходи за извършване на услугата трябва да бъдат включени в крайното ценово предложение. Офертата се подава за всички обекти, предмет на поръчката, като не се допускат варианти. Срок на договора- 4 месеца. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни запечатани непрозрачни плика-плик 1"Документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката" и плик 2 "Предлагана цена". В плик 1 се поставят : 1.Административни сведения за участника ( по образец); 2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения-документ, подписан лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3.Декларация за приемане на условията на процедурата ( по образец); 4.Декларация за приемане на клаузите на проекта за договор ( по образец); 5.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП ( по образец); 6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП ( по образец); 7.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ( по образец); 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП ( по образец); 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител ( по образец)- когато е приложимо; 10. Заверено копие от валиден към датата на подаване на офертата лиценз за извършване на частна охранителна дейност за охрана на имущество на физически или юридически лица на територията на цялата страна или само на област Варна. 11.Удостоверение, издадено по реда на чл.6,ал.1 от Наредба №Iз-2895/15.11.2011 г., за търговци, регистрирани в държава членка на Европейския съюз, в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват частна охранителна дейност съгласно законодателството на държавата, в която са регистрирани. 12.Техническа оферта( по образец); 13. Списък на основните договори; 14. Списък на техническите лица за изпълнението на поръчката ( по образец), ведно с документ удостоверяващ, че лицето успешно е завършило курса за първоначално обучение съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1-3 от ЗЧОД или документ, че лицето притежава професионална квалификация „охранител“ ; 15. Декларация за техническото оборудване, униформеното облекло и отличителните знаци, с които разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. При въоръжена охрана следва да бъдат предоставени данни за вида на огнестрелното и неогнестрелното оръжие и помощните средства. Информация за помощните средства следва да бъде предоставена и при представяне на оферта за невъоръжена охрана. Декларацията следва да съдържа образеца ( снимка) или описание на униформеното облекло и отличителните знаци на участника. 16. Заверено копие от разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за служебни цели за всеки един служител(при оферта за въоръжена охрана); 17.Копие от застраховка „Гражданска отговорност“ по чл.94, ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия за всеки един служител, включен в списъка на техническите лица за изпълнение на поръчката. При непредставяне на изискуем документ от участника същият се отстранява от участие в процедурата. В плик 2 се поставя ценовата оферта по образец. Срок на валидност на офертата-60 дни от крайния срок на получаване на офертите.


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/05/2013 17:30


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническите спецификации и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Варна www.vn.government.bg. Офертата се подава в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26 в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и предмета на обществената поръчка, за която подава оферта.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/05/2013


Публикация в АОП

BG-Варна
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Областна администрация Варна, ул."Преслав" №26, За: Mими Атанасова, България 9000, Варна, Тел.: 052 688305, E-mail: fso@vn.government.bg, Факс: 052 632365
Място/места за контакт: Областна администрация Варна
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg.
Адрес на профила на купувача: www.vn.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на горива- бензин А95 и дизелово гориво

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
09000000, 09100000, 09134200
Описание:
Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Горива
Дизелово гориво

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Бензин А95- 15000 литра и дизелово гориво- 4000 литра

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
На територията на Република България и извън страната

NUTS:
BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Техническата оферта трябва да бъде съобразена с минималните параметри на техническите спецификации на възложителя. Ценовата оферта следва да бъде подготвена при спазване на задължителните указания за попълването й. Всички разходи за извършване на доставката трябва да бъдат включени в крайното ценово предложение. Офертата се подава за пълния обем от горива, предмет на поръчката като не се допускат варианти. Срок на договора- 2г. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни запечатани непрозрачни плика-плик 1"Документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката" и плик 2 "Предлагана цена". В плик 1 се поставят : копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения-документ, подписан лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП(по образец); техническа оферта (по образец); декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец);декларация за приемане на условията в проекта на договор(по образец);декларация за приемане на условията на процедурата (по образец); административни сведения(по образец); списък на основните договори( по образец);сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на горивата със съответните спецификации и стандарти- за всеки вид гориво поотделно и/или декларация за съответствие на продуктите- за всяко едно гориво поотделно;списък на документите, съдържащи се в офертата. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Представя се декларация за съгласие за участие като подизпълнител. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се представят документи съобразно чл.56, ал.3 от ЗОП. В плик 2 се поставя ценовата оферта по образец. Срок на валидност на офертата-60 дни от крайния срок на получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
11/02/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Техническите спецификации и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Варна www.vn.government.bg. Офертата се подава в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26 в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и предмета на обществената поръчка, за която подава оферта.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
11/02/2013


Публикация в АОП

BG-Варна
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Областна администрация Варна, ул."Преслав" №26, За: Николай Илиев, България 9000, Варна, Тел.: 052 688321, E-mail: n.iliev@vn.government.bg, Факс: 052 632365
Място/места за контакт: Областна администрация Варна
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg.
Адрес на профила на купувача: www.vn.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на работни станции/настолни компютри/-30 броя; лазерни печатащи устройства: черно печетащи-30 броя, цветно печатащи-1 брой, многофункционални-11 броя; сървъри-2 броя; скенери-2 броя; токозащитни устройства (UPS)-2 броя; факс апарат-1 брой

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
30000000, 30232110, 30232130, 30213000, 30121410
Описание:
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Лазерни принтери
Цветни принтери за отпечатване на текст и графика
Персонални компютри
Факс машини

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Настолни компютри-30 броя; лазерни печатащи устройства: черно печетащи-30 броя, цветно печатащи-1 брой, многофункционални-11 броя; сървъри-2 броя; скенери-2 броя; токозащитни устройства (UPS)-2 броя; факс апарат-1 брой

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
53449 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
гр.Варна

NUTS:
BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Техническата оферта трябва да бъде съобразена с минималните параметри на техническите спецификации на възложителя. Ценовата оферта следва да бъде подготвена при спазване на задължителните указания за попълването й. Всички разходи за извършване на доставката трябва да бъдат включени в крайното ценово предложение. Офертата се подава за пълния обем от офис техниката, предмет на поръчката като не се допускат варианти. Срок за доставка-до 10 работни дни от сключване на договора с възложителя. Гаранционен срок на офис техниката и оборудването-минимум 2г. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни запечатани непрозрачни плика-плик 1"Документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката" и плик 2 "Предлагана цена". В плик 1 се поставят : копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения-документ, подписан лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП(по образец); техническа оферта (по образец); декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец);декларация за приемане на условията в проекта на договор(по образец);декларация за приемане на условията на процедурата (по образец); административни сведения(по образец); списък на основните договори( по образец);списък на документите, съдържащи се в офертата. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Представя се декларация за съгласие за участие като подизпълнител. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се представят документи съобразно чл.56, ал.3 от ЗОП. В плик 2 се поставя ценовата оферта по образец. Срок на валидност на офертата-60 дни от крайния срок на получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
29/11/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Техническите спецификации и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Варна www.vn.government.bg. Офертата се подава в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26 в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и предмета на обществената поръчка, за която подава оферта.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
29/11/2012