ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА- от 30.07.2019

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Предмет: Натоварване, транспортиране и предаване за оползотворяване/обезвреждане на опасен отпадък с код 07 01 07* „халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции)“, находящи се на територията на ПИ № 20482.505.534 по КК и КР на гр. Девня, Промишлена зона – юг в резервоар FA 502-A.

Номер на поръчката:00985-2019-0005

30.07.2019г. - Решение за откриване на процедура /Публикация в АОП/;

СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП;

30.07.2019г. - Покана за участие

30.07.2019г. - Техническа спецификация

30.07.2019г. - Приложение

30.07.2019г. - Договор /проект/

30.07.2019г. - ЕЕДОП /приложение/архив

27.07.2019г. - Протокол N:1

27.07.2019г. - Протокол N:2

27.08.2019г. - Доклад

27.08.2019г. - Решение N:РД-19-7710-10

27.08.2019г. - Протокол от проведени преговори

03.09.2019г. - Обявление за възложена поръчка /Публикация в АОП/

03.09.2019г. - Договор 22

17.09.2019г. - Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка

12.11.2019г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

20.09.2019г. - Обявление за изменение /Публикация в АОП/