ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА- от 28.06.2019

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

“Организиране и извършване на водноспасителна дейност на морски плажове на територията на Община Бяла, област Варна“

Номер на поръчката:00985-2019-0004

05.07.2019г. - Решение за прекратяване на процедура

28.06.2019г. - Решение за откриване на процедура /Публикация в АОП/

28.06.2019г. - Покана за участие в процедура по пряко договаряне

28.06.2019г. - Техническа спецификация

28.06.2019г. - Образци на документи, скици, техническо предложение

28.06.2019г. - ЕЕДОП - приложение /архив/