ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - от 26.09.2018

Технически дейности по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землища в Област Варна по обособени позиции.

Публикация в АОП, TED

18.12.2018Г. - Договор N:13 - за обособена позиция N:1 и Допълнително споразумение;

18.12.2018Г. - Договор N:14 - за обособена позиция N:2

23.11.2018г. - Съобщение до "ГЕОМАКС" ООД

23.11.2018г. - Съобщение до "ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

21.11.2018г. - Решение;

21.11.2018г. - Доклад;

21.11.2018г. - Протокол от заседание 3;

21.11.2018г. - Протокол от заседание 2;

15.11.2018г. - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти;

07.11.2018г. - Протокол от заседание 1;

01.10.2018г. - Обявление за поръчка;

26.09.2018г. - Решение за откриване на процедура;

26.09.2018г. - Техническа спецификация;

26.09.2018г. - Документация за участие;

26.09.2018г. - Приложение 1 /Аксаково/ архив;

26.09.2018г. - Приложение 2 /Белослав/ архив;

26.09.2018г. - Указание ЕЕДОП - /приложение/ архив