Пазарни консултации чл.44, ал.1

"Почистване на остатък от отпадък с код 07 01 07*, съдържащ се в резервоар FA-502 A в поземлен имот 20482.505.34 по КК и КР на гр.Девня, Промишлена заона юг"

26.09.2019г- Покана, Техническ спецификация и приложение 1

09.10.2019г - Предложение от "Уейст Консулт" ЕООД

09.10.2019г - Предложение от ЕФ СИ СИ ЕООД