ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ - от 26.05.2020

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Обезпечаване с водноспасителна дейност през 2020г.на обекти изключителна държавна собственост представляващи неохраняеми морски плажове находящи се в област Варна по обособени позиции.

Номер на поръчката:00985-2020-0001

26.05.2020г. - Решение за откриване на процедура /Публикация в АОП/;

26.05.2020г. - Обявление за поръчка;

26.05.2020г. - Документация за участие;

26.05.2020г. - Техническа спецификация /приложение скици/;

26.05.2020г. - Образци на документи за участие;

ЕЕДОП

26.05.2020г. - Договор /проект/

29.05.2020г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация; /Публикация в АОП/

01.06.2020г. - Документация за участие - актуална;

01.06.2020г. - Техническа спецификация - актуална, приложение /скици/;

19.06.2020г. - Протокол от заседание N:1;

30.06.2020г. -

СЪОБЩЕНИЕ

За отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка за услуга, проеждана по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание предмет: “Обезпечаване с водноспасителна дейност през 2020г. на обекти-изключителна държавна собственост, представляващи неохраняеми морски плажове, находящи се в област Варна по обособени позиции”.
На основание   чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Комисията, назначена със Заповед № РД- 20-7712-13/10.06.2020 г.  на областен управител на област с административен център – Варна обявява, че ценовите оферти на участниците в горецитираната обществена поръчка ще бъдат отворени и оповестени на 02.07.2020 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Областна администрация – Варна с адрес: ул. Преслав № 26, град Варна.

03.07.2020г. - Протокол от заседание N:2;

03.07.2020г. - Протокол от заседание N:3;

03.07.2020г. - Утвърден протокол по чл.181 ал.4 от ЗОП;

03.07.2020г. - Решение за определяне на изпълнител

07.07.2020г. -

СЪОБЩЕНИЕ

с правно основание: чл. 43, ал. 4 от ЗОП (Предишна редакция отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.11.2019 г.)  във вр. с прилагането на § 12 от ПЗР на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Загл. доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)  

ДО  УПРАВИТЕЛЯ НА,,ПАММАР 95.84‘‘ ЕООД: С настоящото  Ви уведомявам за изготвено Решение за определяне на изпълнител с № РД-20-7710-6/03.07.2020 г. на областен управител на област с административен център – Варна, в качеството си на Възложител по обществена поръчка за услуга  проведена по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, с предмет:  “Обезпечаване с водноспасителна дейност през 2020г. на обекти-изключителна държавна собственост, представляващи неохраняеми морски плажове, находящи се в област Варна по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция 1: “Организиране и извършване на водноспасителна дейност на морски плажове на територията на Община Варна“, област Варна; Обособена позиция 2: “Организиране и извършване на водноспасителна дейност на морски плажове на територията на Община Аврен“, област Варна; Обособена позиция 3: “Организиране и извършване на водноспасителна дейност на морски плажове на територията на Община Бяла“, област Варна.

03.08.2020г. - Обявление за възложена поръчка; /Публикация в АОП/

03.08.2020г. - Договор 24;

03.08.2020г. - Договор 25;

03.08.2020г. - Договор 26;

21.10.2020г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Обособена позиция 1;

21.10.2020г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Обособена позиция 2;

21.10.2020г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Обособена позиция 3;