ПУБЛИЧНА ПОКАНА - от 19.08.2015

Публикация в АОП

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Областна администрация Варна, ул.Преслав 26, За: Петър Харалампиев, България 9000, Варна, Тел.: 052 688100, E-mail: fso@vn.government.bg, Факс: 052 632365
Място/места за контакт: Областна администрация Варна
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка се обявява с цел обезпечаване с водноспасителна дейност на неохраняемите морски плажове «ФИЧОЗА», «ХИЖА ЧЕРНОМОРЕЦ-ЮГ», «РОМАНТИКА», «ШКОРПИЛОВЦИ-СЕВЕР», «КАМЧИЯ –СЕВЕР 2» И «БЯЛА-ЦЕНТРАЛЕН 5» през оставащата част от активния летен сезон 2015 г. Изпълнителят следва да разкрие 6 /шест/ спасителни поста, оборудвани със съоръжения и инвентар съгласно техническите спецификации, както и да осигури личен състав от минимум трима спасители за всеки спасителен пост, единият от които е старши на поста.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
75125000


Описание:
Услуги на държавното управление за развитие на туризма

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Разкриване на 6 /шест/ спасителни поста, оборудвани със съоръжения и инвентар съгласно техническите спецификации. Осигуряване на екип от минимум по трима спасители за спасителен пост, единият от които е старши на поста.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:60252 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Област Варна, неохраняемите морски плажове «ФИЧОЗА», «ХИЖА ЧЕРНОМОРЕЦ-ЮГ», «РОМАНТИКА», «ШКОРПИЛОВЦИ-СЕВЕР», «КАМЧИЯ –СЕВЕР 2» И «БЯЛА-ЦЕНТРАЛЕН 5»

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да представи оферта в съответствие с изискванията на възложителя и техническите спецификации. Участникът трябва да осигури личен състав за всеки от спасителните постове от минимум трима спасители, единият от които е старши на поста. Участникът трябва да разполага с инвентара и съоръженията за оборудване на всеки спасителен пост, описани в техническите спецификации и да разкрие спасителните постове в три дневен срок от подписването на договора. Срок за изпълнение на договора – 3 месеца, но не по-късно от 30.10.2015 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническата оферта трябва да бъде съобразена с минималните параметри на техническите спецификации на възложителя.Не се допускат варианти на офертата.Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик.Офертата трябва да съдържа: 1.представяне на участника, което включва:а)посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за ТР,БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата,в която кандидатът или участникът е установен,както и адрес,включително електронен,за кореспонденция при провеждането на процедурата-административни сведения по образец;б)декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП подписана от лицата,които представляват кандидата или участника.В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата,в която кандидатът или участникът е установен,е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.При участници обединения декларацията се попълва от всеки от членовете на обединението.в)копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР за ЮЛ/ЕТ или от документа за самоличност при участие на ФЛ. 2.при участници обединения– копие на договора за обединение,а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият3.Доказателства за техническите възможности:-декларация,че кандидатът/участникът разполага с инвентар и съоръжения за оборудване на всеки спасителен пост съобразно минималните изисквания на възложителя;-списък на спасителите с посочване на образованието, квалификацията и професионалния опит на всяко лице;- удостоверение за правоспособност и заверен талон за 2015г. за всеки спасител;-удостоверение за преминат успешно надграждащ курс за водно спасяване и придобита квалификационна степен „старши спасител”.-декларация при изпълнението на поръчката ще има ли на разположение кандидатът/участникът ресурсите на трети лица, които могат да бъдат посочени от кандидата или участника подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.В случай че ще бъдат използвани ресурсите на трети лица, следва да бъдат представени доказателства за това.4.Техническо предложение за изпълнение на поръчката;5.Ценово предложение – трябва да бъде поставено в запечатан,непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”.6.Декларация за приемане на условията в проекта на договор;7.Декларация за приемане на условията в процедурата;8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;9. Списък на документите,неразделна част от офертата на участника и указания за съдържанието им,подписан от участника;10.Срок на валидност на офертата;11.Удостоверения за липса на заведени изпълнителни дела;12.Референции от фирми за качествено извършване на водноспасителна дейност;13.Удостоверения за обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП.Срок на валидност на офертата-60дни от крайния срок на получаване на офертите.От участие се отстранява участник:който не е представил оферта в запечатан непрозрачен плик;който не е представил оферта в съответствие с изискванията на възложителя;който не разполага с инвентар и съоръжения за оборудване на всеки спасителен пост съобразно минималните изисквания на възложителя;за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 отЗОП и не отговаря на изискванията на чл.47, ал.2,т.1-5 от ЗОП;за когото е установено от комисията,че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.Офертата се подава в деловодството на Областна администрация Варна, гр.Варна,ул.”Преслав”26 в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, тел. и предмет на обществена поръчка

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/08/2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ /архив ZIP формат/