ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА- от 14.05.2018

Предметът на настоящата открита процедура е: Технически дейности по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землища в Област Варна

Публикация в АОП

10.09.2018г. - Резултати от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

10.09.2018г. - Решение N:РД-18-7710-4 от 10.09.2018г.

10.09.2018г. - Договор N:11

10.09.2018г. - Договор N:9

30.07.2018г. - Съобщение до "ГЕОМАТИК"ЕООД

30.07.2018г. - Съобщение до "ХИДРО МАП"ЕООД

30.07.2018г. - Съобщение до "СПЕЛ - 96" ООД

30.07.2018г. - Съобщение до "ИН СИ БИЛД - ТН"ЕООД

30.07.2018г. - Съобщение до "АССА 85"ЕООД

26.07.2018г. - Доклад

26.07.2018г. - Решение

26.07.2018г. - Протпкол от заседание N:4

26.07.2018г. - Протпкол от заседание N:3

26.07.2018г. - Протпкол от заседание N:2

11.07.2018г. - Съобщение

02.07.2018г. - Протокол от заседание N:1

28.05.2018г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;

16.05.2018г. - Решение за откриване на процедура;

16.05.2018г. - Обявление за поръчка;

16.05.2018г. - Техническа спецификация;

16.05.2018г. - Документация за участие;

16.05.2018г. - Приложение 1 /Аксаково/ - Кариерата, Коркулука-част от СО Могилите, Могилата-част от СО Могилите, Черноморска панорама-част от СО Черноморска панорама;

16.05.2018г. - Приложение 2 /Аврен/ - Здравешка чешма с.Бенковски, Здравешка чешма с.Добри дол, Зорница-за разширение на стр.граници, Мералъка, СО Вейсала, Чамурлията;

16.05.2018г. - Приложение 3 /Белослав/ - Газ станция, Рибарско селище;

16.05.2018г. - Приложение 4 /Врана/ - КК Чайка, Скица към КК Чайка, Баба Алино, Горна Трака-Разклона, Драгу дере, Кривини, Лазур, Мара Сарта, Припек- част ЗЗ, Част СО Розмарин, Част от ВЗ Варна, Част от СО Долна Трака, Чешмите.