ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ- от 14.05.2018

Предметът на настоящото публично състезание е: “Организиране и извършване на водноспасителна дейност през 2018 г. на територията на неохраняеми морски плажове, находящи се в област Варна по обособени позиции”:
Обособена позиция 1: “Организиране и извършване на водноспасителна дейност на морски плажове на територията на Община Варна“
Обособена позиция 2: “Организиране и извършване на водноспасителна дейност на морски плажове на територията на Община Аврен“
Обособена позиция 3: “Организиране и извършване на водноспасителна дейност на морски плажове на територията на Община Долни чифлик“

Публикация на Решение в АОП

15.05.2018г. - Решение за откриване на процедура;

15.05.2018г. - Обявление за поръчка;

15.05.2018г. - Документация за участие;

15.05.2018г. - Образци за участие;

15.05.2018г. - Договор;

11.06.2018г. - Протокол N:1 от заседание;

15.06.2018г. - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти;

20.06.2018г. - Протокол N:2 от заседание;

20.06.2018г. - Доклад;

20.06.2018г. - Решение за класиране;

09.07.2018г. - Договор 5;

09.07.2018г. - Договор 6;

09.07.2018г. - Резултати от процедурата за възлагане на обществената поръчка.