ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА- от 13.05.2019

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

“Частично обезпечаване с водноспасителна дейност на обекти-изключителна държавна собственост, представляващи неохраняеми морски плажове, находящи се в област Варна по обособени позиции

Публикация в АОП, Номер на поръчката: 00985-2019-0002

05.06.2019г. - СЪОБЩЕНИЕ
За отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка за услуга, проведена по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание предмет: “Частично обезпечаване с водноспасителна дейност на обекти-изключителна държавна собственост, представляващи неохраняеми морски плажове, находящи се в област Варна по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция 1: “Организиране и извършване на водноспасителна дейност на морски плажове на територията на Община Варна“, област Варна.
Обособена позиция 2: “Организиране и извършване на водноспасителна дейност на морски плажове на територията на Община Аврен“, област Варна.
Обособена позиция 3: “Организиране и извършване на водноспасителна дейност на морски плажове на територията на Община Бяла“, област Варна.

На основание   чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Комисията, назначена със Заповед РД- 19 – 7702-3/04.06.2019 г  на областен управител на област с административен център – Варна обявява, че ценовите оферти на участниците в горецитираната обществена поръчка ще бъдат отворени и оповестени на 10.06.2019г. от 10.30 часа в заседателната зала на Областна администрация – Варна с адрес: ул. Преслав № 26, град Варна.

15.10.2019г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

15.10.2019г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

03.07.2019г. - Договор 20

03.07.2019г. - Договор 19

03.07.2019г. - Обявление за възложена поръчка /публикация в АОП/

17.06.2019г. - Решение РД-19-7710-7

17.06.2019г. - Протокол 3

12.06.2019г. - Решение РД-19-7710-6

12.06.2019г. - Решение РД-19-7710-5

12.06.2019г. - Доклад

12.06.2019г. - Протокол 2

04.06.2019г. - Протокол 1

27.05.2019г. - Решение за одобряване за изменение или допълнителна информация /публикация в АОП/

13.05.2019г. - Обявление за възлзлагане нa поръчка

13.05.2019г. - Решение за откриване на процедура.

13.05.2019г. - Докладна записка

13.05.2019г. - Документация за участие

13.05.2019г. - Приложение - Аврен, Бяла и Варна

13.05.2019г. - ЕЕДОП - приложение /архив/