ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА -ПРОЦЕДУРА - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА - от 12.06.2020

Предметът на настоящата обществена поръчка е: "Технически дейности по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землища в област Варна по обособени позиции."

Номер на поръчката:

12.06.2020г. - Обява за обществена поръчка /Публикация в АОП/;

12.06.2020г. - Документация за участие;

12.06.2020г. - Техническа спецификация;

12.06.2020г. - Техническо задание /обособена позиция 1 + скици/;

12.06.2020г. - Техническо задание /обособена позиция 2 + скици/;

12.06.2020г. - Образци на документи;

12.06.2020г. - Договор /проект/;

22.06.2020г. - СЪОБЩЕНИЕ:/публикация в АОП/;

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП във връзка с на § 12 от ПЗР на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Загл. доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), срокът за подаване и приемане на офертни документи по процедура – събиране на оферти с обява по обществена поръчка с предмет: "Технически дейности по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землища в област Варна по обособени позиции"  се удължава до 17:30 ч. на 25.06.2020 г.

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП - отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване и оповестяването на ценовите предложения ще се състои в публично заседание на определена от Възложителя  Комисия, на 26.06.2020 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Областна администрация – Варна с адрес: ул. Преслав № 26, град Варна.  При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

15.07.2020г. - Протокол от работата на Комисията;

04.08.2020г. - Договор за обществена поръчка N:27;

04.08.2020г. - Договор за обществена поръчка N:28.