ПУБЛИЧНА ПОКАНА - от 12.01.2015

Публикация в АОП
BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Варна, ул."Преслав" №26, За: Ваня Бонева, България 9000, Варна, Тел.: 052 688202, E-mail: boneva@vn.government.bg, Факс: 052 632365
Място/места за контакт: Областна администрация Варна
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за организация и провеждане на тренинги, семинари и уъркшопове“ по проект „Roma Matrix – общи действия, насочени срещу расизма, нетолерантността и ксенофобията”, съфинансиран от Главна дирекция „Правосъдие“ по програма „Основни права и гражданство“ съгласно сключен договор JUST/2012/FRAC/AG/2624 с Европейската комисия. Обществената поръчка включва следните обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: •Организация на тренинг „Форми на сътрудничество с правоприлагащи органи за подобряване механизмите на защита“ в рамките на дейност 3, работен пакет 2 •Организация на тренинг „Как да кандидатстваме за работа?“ в рамките на дейност 3, работен пакет 3 •Семинар за политици, местни и регионални власти, НПО, роми и други на тема: „Интеграция на ромите – преди и сега?‘ в рамките на дейност 4, работен пакет 2 •Пакет материали за участниците в обособена позиция 1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: •Организация на 3 интеграционни уъркшопа в рамките на дейност 2, работен пакет 3: - Уъркшоп 1. „Всички сме различни, но заедно в училище“ за ромски и не-ромски деца, посещаващи училище - Уъркшоп 2. „Всички сме различни, но заедно в този свят“ за ромски и не-ромски деца, които не посещават училище - Уъркшоп 3. „Всички сме различни, но заедно в този свят“ за родители на ромски деца •Заключителен концерт след провеждането на трите уъркшопа •Пакет материали за участниците в обособена позиция 2 Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


80500000


Описание:


Услуги по обучение

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

OП №1: Организация на тренинг „Форми на сътрудничество с правоприлагащи органи за подобряване механизмите на защита“ – целева група 20 души представители на различни институции, продължителност: 6 часа, максимална стойност: 2281,80 лева без ДДС. Всички участници ще получат сертификат. Организация на тренинг „Как да кандидатстваме за работа?“- целева група- 20 души от ромски произход, продължителност- 7 часа, максимална стойност- 1955,82 лева без ДДС. Всички участници ще получат сертификат. Семинар за политици, местни и регионални власти, НПО, роми и други на тема: „Интеграция на ромите – преди и сега?“- целева група- 20 души, продължителност- 5 часа, максимална стойност- 3259,71 без ДДС. Всички участници ще получат сертификат. Пакет материали за участниците в обособена позиция 1- максимална стойност- 5704,50 лева без ДДС Минималните изисквания към Изпълнителя са посочени в приложение към настоящата покана. ОП №2: Организация на 3 интеграционни уъркшопа: Уъркшоп 1. „Всички сме различни, но заедно в училище“ за ромски и не-ромски деца, посещаващи училище- целева група- 20 души, продължителност- 6 часа, максимална стойност- 1303,88 лева без ДДС. Всички участници ще получат сертификат. Уъркшоп 2. „Всички сме различни, но заедно в този свят“ за ромски и не-ромски деца, които не посещават училище- целева група- 20 души, продължителност- 6 часа, максимална стойност- 1303,88 лева без ДДС. Всички участници ще получат сертификат. Уъркшоп 3. „Всички сме различни, но заедно в този свят“ за родители на ромски деца- целева група- 20 души, продължителност- 6 часа, максимална стойност- 1303,88 лева без ДДС. Всички участници ще получат сертификат. Заключителен концерт „Всички заедно“ след провеждането на трите уъркшопа- целева група- 100 души, минимална продължителност- 2 часа, максимална стойност- 2444,78 лева без ДДС. Пакет материали за участниците в обособена позиция 2- максимална стойност- 5704,50 лева без ДДС. Минималните изисквания към Изпълнителя са посочени в Технически спецификации и указания, приложение към настоящата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25263 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката и техническото описание трябва да бъдат съобразени с минималните параметри на техническите спецификации на възложителя. Ценовото предложение следва да бъде подготвено при спазване на задължителните указания за попълването й. Всички разходи за извършване на услугата трябва да бъдат включени в крайното ценово предложение. Оферта може да се подава за една или повече обособени позиции. Изпълението на договора следва да приключи не по късно от 28 февруари 2015г. Офертата се представя в запечатан непрозрачен Плик №1 трябва да съдържа следните документи:Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;Представяне на участник – Образец №1;Копие от документ за регистрация или посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП- Образец № 3;Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8 от ЗОП- Образец № 4;Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник / подизпълнител- Образец №5;Декларация за участие на подизпълнител- Образец №6;Декларация от членовете на обединението/консорциума за деклариране на ангажименти към изпълнението на поръчката – ако е приложимо;Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП- Образец № 7;Списък по чл. 51, ал. 1, т.1 от ЗОП - Образец №8;Удостоверение за извършена доставка или услуга към всеки договор, посочен в списъка; Списък на предложения от участника екип, ангажиран в изпълнението на поръчката - Образец №9;Доказателства за покриване на минималните изисквания, заложени от Възложителя, за екипа от експерти, съгласно приложения Списък (Образец №9), в това число документи: Образец №10;Образец № 12;заверени копия на дипломи за завършено образование;Образец № 11;копия от трудови/осигурителни книжки; списък на обученията, в провеждането на които е участвал експертът;Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Образец №13;При участник обединение, което не е юридическо лице - Договор за създаване на обединението;Пълномощно с нотариална заверка на подписите, на лицето, подписващо офертата;Декларации в свободен текст, че участникът в процедурата не е обвързан с лице работещо в Европейската комисия, съгласно дадените в раздел IX, т.17-21 задължителни указания;Доказателства за покриване на минималните изисквания, заложени от Възложителя относно място на провеждане на всяко обучение (собствена или наета зала), необходимо оборудване, консумативи и материали; В плик № 2 трябва да се съдържа: Техническо предложение - Образец №14 (в зависимост от това за коя обособена позициа се подава оферта),ведно с техническо описание;Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП ( ако е приложимо)- Образец №2; В плик № 3 трябва да се съдържа: Ценово предложение - Образец №15 за всяка обособена позиция се изготвя отделно ценово предложение и се запечатва в отделен непрозрачен плик, който се поставя в плик №1 с останалите документи; Плик 2 и Плик 3 се запечатват и се поставят в Плик 1 с останалите документи. Срок на валидност на офертата- 60 дни от крайния срок на получаване на същите. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за който са налице обстоятелствата подробно посочени в раздел V на УКАЗАНИЯТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, приложение към публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата:КО = О х 35% + Р х 35% + Ц х 30% Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. Предложен срок на организация за провеждане на конкретния тренинг, семинар или уъркшоп (О) - Максимална оценка - 100 точки. Тегловен коефициент в оценката – 35%. Като О = (Оmin/Оi) x 100, където Оi e предложен срок в календарни дни за организация в техническото предложение на съответния участник и Оmin e минималния предложен срок в календарни дни за организация, съгласно техническото предложение на участника предложил най-кратък срок. * Срокът на организация за провеждането на тренинга, семинара или уъркшопа представлява предложеният от участника срок, посочен в календарни дни, включващ времето от получаване на Задание за организация на конкретното събитие от Изпълнителя, включително времето на същинската подготовка и организация до момента на стартиране на конкретното събитие, за което се отнася заданието. 2. Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на събитието (Р) - Максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефициент в оценката– 35%. Като Р = (Рmin/Рi) x 100, където Рi e предложеният срок за реакция, в календарни дни, съгласно Техническото предложение на съответния участник и Рmin e минималният предложен срок за реакция, в календарни дни, съгласно Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок. * Под срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението се разбира предложеният от участника срок, посочен в календарни дни, включващ времето от получаване на Уведомление от Изпълнителя за установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на събитието, до окончателното отстраняване на тези грешки и нередности и подписване на двустранен костативен протокол за действителното отстраняване на същите. 3. Предложена цена (Ц) - с тежест 30% в комплексната оценка - представлява предложена от участника крайна цена и оценката се формира по следния начин : Ц= (Цmin / Цi) x 100, където Цi e предложената крайна цена (в лева без ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния участник и Цmin e минималната предложена крайна цена (лева без ДДС) съгласно Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска цена. Преди извършване на оценката на ценовите предложения, същите се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в поръчката. Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила: при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата; Участникът следва да предложи единична цена за всяка самостоятелна дейност и обща цена за изпълнение на цялата обособена позиция, като предлаганите от него цени не бива да надвишават прогнозните, зададени от Възложителя. Участник оферирал цени по-високи от прогнозните ще бъде отстранен от участие. Преди извършване на оценката на ценовите предложения, същите се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в поръчката.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/01/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническите спецификации и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Варна www.vn.government.bg. "Профил на купувача" Офертата се подава в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26 в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, предмета на обществената поръчка и обособената позиция, за която подава оферта. Офертите ще бъдат отворени на 26.01.2015 г. в 13.00 часа в заседателната зала в сградата на Областна администрация Варна.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/01/2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ /архив ZIP формат/