Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка - Организиране и извършване на водноспасителна дейност през 2017 г. на територията на неохраняеми морски плажове, находящи се в област Варна

регистрация в АОП - регистрационен номер: 00985-2017-0001

Решение за откриване на процедура в АОП

27.07.2017 - Договор N:3

27.07.2017 - Обявление за изменение

21.07.2017 - Протокол от проведено пряко договаряне

21.07.2017 - Обявление за възложена поръчка

07.07.2017 - Решение; 07.07.2017 - Покана; 07.07.2017 - Договор; 07.07.2017 - скици