ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА- от 06.12.2019

Открита процедура с предмет: ,,Почистване на остатък от отпадък с код 07 01 07*, съдържащ се в резервоар FA-502 A в поземлен имот 20482.505.534 по КК и КР на гр. Девня, Промишлена зона -юг‘‘

05.02.2020г. - СЪОБЩЕНИЕ

За отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка, проведена като открита процедура по реда на ЗОП с предмет:
,,Почистване на остатък от отпадък с код 07 01 07*, съдържащ се в резервоар FA-502 A в поземлен имот 20482.505.534 по КК и КР на гр. Девня, Промишлена зона – юг‘‘,

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията, назначена със Заповед № РД-20-7706-6/07.01.2020 г.  на областен управител на област с административен център – Варна обявява, че ценовите оферти на участниците в горецитираната обществена поръчка ще бъдат отворени и оповестени на 10.02.2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Варна с адрес: ул. Преслав № 26, град Варна.

06.12.2019г. - Решение за откриване на процедура /Публикация в АОП/

06.12.2019Г. - Обявление за поръчка;

06.12.2019г. - Документация за участие; /Приложение 2 и 10/

06.12.2019г. - Техническа спецификация;

06.12.2019г. - Методика за оценка;

06.12.2019г. - Договор /проект/;

06.12.2019г. - ЕЕДОП /приложение/ архив;

09.12.2019г. - Публикация към Официален вестник на Европейския съюз

20.01.2020г. - Протокол 1 от заседание на комисията;

24.02.2020г. - Протокол 2 от заседание на комисията;

24.02.2020г. - Протокол 3 от заседание на комисията;

24.02.2020г. - Доклад;

24.02.2020г. - Решение за класиране;

23.03.2020г. - Обявление за възложена поръчка;

23.03.2020г. - Техническо предложение;

23.03.2020г. - Ценово предложение;

23.03.2020г. - Договор за възлагане на обществена поръчка 23;

23.03.2020г. - Договор за подизпълнение;

23.03.2020г. - Договор за подизпълнение 2;

20.07.2020г. - Обявление за изменение на обявление за възложена поръчка;

20.07.2020г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /публикация в АОП/.