ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - от 06.10.2016

Публикация в АОП, Номер на поръчката: 00985-2016-0001

Публикация в TED

Решение за откриване на процедура, Обявление за поръчка /ЕС/

Предмет - „Транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 070107* халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция(тежка фракции) от метален резервоар(вертикален метален цилиндър) FA 502-B и метален резервоар FA – 501-B, находящи се в ПИ № 20482.505.534 по КК и КР на гр. Девня, Промишлена зона – юг“

Документация /архив/

24.10.2016г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по обществената поръчка.

24.10.2016г. - Постъпили запитвания и отговори по обществената поръчка.

14.11.2016г. - Разясняване по искане на заинтересовано лице.

18.11.2016г. - Разясняване по искане на заинтересовано лице.

21.11.2016г. - Разясняване по искане на заинтересовано лице.

29.11.2016г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по обществената поръчка.

30.11.2016г. - Разясняване по искане на заинтересовано лице.

15.12.2016г. - Протокол N:1/08.12.2016г. от заседание на комисията

31.01.2017г. - Протокол N:2/29.12.2016г. от заседание на комисията

31.01.2017г. - Протокол N:3/18.01.2016г. от заседание на комисията

31.01.2017г. - Доклад за резултатите от работата на комисията

31.01.2017г. - Решение за избор на изпълнител

20.02.2019г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

25.10.2016г. - Документация - след решение за изменение /архив/

19.05.2017г. - Договор за обществена поръчка N:1

19.05.2017г. - Техническо и ценово предложение

19.05.2017г. - Обявление за възложена поръчка


13.01.2017г. - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО
 ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
 в открита процедура : „Транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 07 01 07* халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции) от метален резервоар (вертикален метален цилиндър) FA 502-B и метален резервоар FA 501-B(хоризонтален метален цилиндър), находящи се в ПИ 20482.505.534 по КК и КР на гр. Девня, Промишлена зона –юг“
УВАЖАЕМИ    ГОСПОДА,
На основание чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки Ви уведомявам, че на 18 януари 2017 г. /сряда/ - 13,00 ч. в заседателната зала в сградата на Областна администрация-Варна, комисията, определена със заповед № РД-16-7706-248/08.12.2016 г. на Областния управител на област с административен център Варна ще отвори и оповести ценовите  предложения.

С уважение,                                     (Заличена информация на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД
Силвия Стоилова

Председател на комисията

28.10.2016г. - С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с открита процедура с предмет: „Транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 070107* халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция(тежка фракции) от метален резервоар(вертикален метален цилиндър) FA 502-B и метален резервоар FA – 501-B, находящи се в ПИ № 20482.505.534 по КК и КР на гр. Девня, Промишлена зона – юг“, уведомяваме всички заинтересовани лица, че е организиран оглед на място на площадката на „ПОЛИМЕРИ“ АД- в несъстоятелност в гр. Девня, на 08.11.2016г. и 18.11.2016г. от 10,30ч.
За спазване на изискванията за достъп и специфичните условия на обекта, желаещите да посетят и огледат обекта на обществената поръчка трябва да заявят в Областна администрация – Варна, един ден преди обявената дата.