ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА- от 06.06.2019

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Обезпечаване с водноспасителна дейност на  неохраняеми морски плажове - Камчия – север 1 и Камчия – север 2, находящи се в община Аврен, област Варна

Номер на поръчката: 00985-2019-0003

15.07.2019г. - СЪОБЩЕНИЕ: ДО ,,ФИЛИУС‘‘ ООД  представлявано от г-н Васил Петков Загорчев,
На основание  чл. 43, ал. 4 от ЗОП относно класиране на участниците по обществена поръчка за услуга, проведена по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание предмет: “Обезпечаване с водноспасителна дейност неохраняеми морски плажове - ,,Камчия-север 1‘‘ и ,,Камчия – север 2‘‘ находящи се в община Аврен, област Варна,

С настоящото съобщение Ви, уведомявам че Решението за класиране № РД – 19 – 7710-9/11.07.2019 г. е публикувано (ведно с протоколите и доклада от работата на Комисията) в профила на купувача – в официалната интернет страница на Областна администрация – Варна, от където може да се запознаете със съдържанието му.

05.07.2019г. - СЪОБЩЕНИЕ: За отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка за услуга, проведена по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание предмет: “Обезпечаване с водноспасителна дейност неохраняеми морски плажове - ,,Камчия-север 1” и ,,Камчия-север 2‘‘, находящи се в община Аврен, област Варна.
На основание   чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Комисията, назначена със Заповед № РД- 19–7706 –116 / 27.06.2019г.  на областен управител на област с административен център – Варна обявява, че ценовите оферти на участниците в горецитираната обществена поръчка ще бъдат отворени и оповестени на 10.07.2019г. от 10.30 часа в заседателната зала на Областна администрация – Варна с адрес: ул. Преслав № 26, град Варна.

06.06.2019г. - Обявление за поръчка /Публикация в АОП/

06.06.2019г. - Решение за откриване на процедура /Публикация в АОП/

06.06.2019г. - Документация /приложение скици/

06.06.2019г. - ЕЕДОП - приложение (архив)

28.06.2019г. - Протокол 1

11.07.2019г. - Протокол 2

11.07.2019г. - Протокол 3

11.07.2019г. - Доклад

11.07.2019г. - Решение РД-19-7710-9

19.08.2019г. - Обявление за възложена поръчка

19.08.2019г. - Договор N:21

15.10.2019г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка