ПУБЛИЧНА ПОКАНА - от 03.08.2015

Публикация в АОП
BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Варна, ул.Преслав 26, За: Велина Георгиева, България 9000, Варна, Тел.: 052 688305, E-mail: fso@vn.government.bg, Факс: 052 632365
Място/места за контакт: Областна администрация Варна
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg.
Адрес на профила на купувача: www.vn.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка се обявява с цел обезпечаване с водноспасителна дейност на неохраняемите морски плажове «ФИЧОЗА», «ХИЖА ЧЕРНОМОРЕЦ», «РОМАНТИКА» , «ШКОРПИЛОВЦИ-СЕВЕР», ‚“КАМЧИЯ – СЕВЕР 2 “ И „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН 5“ през оставащата част от активния летен сезон на 2015 г. Изпълнителят следва да разкрие шест спасителни поста, оборудвани със съоръжения и инвентар съгласно техническите спецификации, както и да осигури личен състав от минимум трима спасители за всеки спасителен пост.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

75125000
Описание:
Услуги на държавното управление за развитие на туризма

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Разкриване на шест спасителни поста, оборудвани с инвентар и съоръжения съгласно техническите спецификации. Осигуряване на екип от минимум по трима спасители за спасителен пост, единия от които старши спасител.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 60252 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Варна, неохраняемите морски плажове ФИЧОЗА», «ХИЖА ЧЕРНОМОРЕЦ», «РОМАНТИКА» , «ШКОРПИЛОВЦИ-СЕВЕР», ‚“КАМЧИЯ – СЕВЕР 2 “ И „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН 5“

NUTS: BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да представи оферта в съответствие с изискванията на възложителя и техническите спецификации. Учасникът трябва да осигури личен състав за всеки от спасителните постове от минимум трима спасители, единият от които старши спасител. Участникът трябва да разполага с инвентара и съоръженията за оборудване на всеки спасителен пост, описани в техническите спецификации и да разкрие спасителните постове в деня, следващ подписването на договора. Срок за изпълнение на договора - месеца, но не по-късно от 15.10.2015 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
11/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническата оферта трябва да бъде съобразена с минималните параметри на техническите спецификации на възложителя. Ценовата оферта следва да бъде подготвена при спазване на задължителните указания за попълването й. Всички разходи за извършване на услугата трябва да бъдат включени в крайното ценово предположение. Не се допускат варианти на офертата.Офертата се подава в запечатан непозрачен плик. Офертата трябва да съдържа:1. представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата-административни сведения по образец;б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. При участници обединения декларацията се попълва от всеки от представляващите членовете на обединението.2. при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият3. доказателства за техническите възможности: -декларация, че кандидатът/участникът разполага с инвентар и съоръжения за оборудване на всеки спасителен пост съобразно минималните изисквания на възложителя; -списък на спасителите с посочване на образованието, квалификацията и професионалния опит на всяко лице;- удостоверение за правоспособност и заверен талон за 2015г. за всеки спасител;-удостоверение за преминат успешно надграждащ курс за водно спасяване и придобита квалификационна степен „старши спасител”. -декларация при изпълнението на поръчката ще има ли на разположение кандидатът/участникът ресурсите на трети лица, които могат да бъдат посочени от кандидата или участника подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. В случай че ще бъдат използвани ресурсите на трети лица, следва да бъдат представени доказателства за това.4.техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение;5. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; 6. ценово предложение;7. декларация за приемане на условията в проекта на договор;8. списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника9.срок на валидност на офертата;Срок на валидност на офертата - 60 дни от крайния срок на полуаване на офертите. От участие се отстранява участник: -който не е представил оферта в запечатан непрозрачен плик;- който не е представил оферта в съответствие с изискванията на възложителя;-който не разполага с инвентар и съоръжения за оборудване на всеки спасителен пост съобразно минималните изисквания на възложителя; -за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП и не отговаря на изискванията на чл.47, ал.2, т.1-5 от ЗОП;-за когото е установено от комисията, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор;Офертата се подава в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна,ул. Преслав 26 в запечатан непозрачен плик от участника или упълномощен от него представил лични или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за корепоснденция и тел.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 11/08/2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ /архив ZIP формат/