Териториални звена на централната изпълнителна власт в област Варна

Регионална лаборатория на Изпълнителната агенция по околната среда(ИАОС)
Регионална служба за растителна защита
Териториална дирекция на Национална агенция по приходите(НАП)
Регионална дирекция на комисията за защита на потребителите
Дирекция „Бюро по труда”
Областно пътно управление
Служба по геодезия, картография и кадастър
Областна дирекция на държавен фонд „Земеделие”
ТЗ на ИА за насърчаване на малки и средни предприятия
Сектор „Рибарство и контрол”
ТЗ на ИА по лозата и виното
РДНСК, Сектор-Варна на РДНСК Североизточен район
Регионален инспекторат по образованието(РИО)
Агенция по вписвания
Регионален център по здравеопазване
Дирекция „Регионална служба по заетостта”
Регионален отдел на ГД „Мерки и измервателни уреди” към БИМ
Отдел „Североизточен район за планиране”
ТЗ „Апробация и семеконтрол”(ИАСАС)
Регионален център „Рибарство и контрол” – Североизточна България
Дирекция „Морска администрация” - Варна
Областен отдел „Контролна дейност - ДАИ”
ТД „Държавен архив” - Варна
ТЗ „ГРАО” - Варна
Териториално статистическо бюро - Варна
Регионална здравна инспекция(РЗИ) - Варна
ТД „Държавен резерв” - Варна
Регионална служба по контролно-техническа инспекция - Варна
РИОСВ - Варна
Регионална дирекция за социално подпомагане(РДСП) - Варна
Регионална дирекция по горите(РДГ)
Областна дирекция „Земеделие” (ОДЗ) - Варна
Басейнова дирекция за черноморски район
Дирекция „Инспекция по труда” - Варна