31.март.2011 г.
Областна администрация Варна ще си партнира с Фондация „Лумос” – клон България
Областният управител на Варненска област Данчо Симеонов се срещна с представители на Фондация „Лумос” – клон България за набелязване на първи стъпки в съвместната работа по подобряване на стандартите на живот на децата в неравностойно положение. Целта на организацията е до 2030 г. всички деца в Европа да живеят в семейна среда или когато това е невъзможно – в специализирани услуги, където се посрещат нуждите им, зачитат се техните права и им се осигуряват условия за развиване на пълноценния им потенциал. Според Данчо Симеонов положението с тази категория деца в града е добро за разлика от това в областта, където общините разчитат основно на проекти, реализацията на които е дълъг процес. А при внезапни проверки съвместно с представители на Държавната Агенция за Закрила на Детето проверяващите се натъкват на нелицеприятни гледки. Именно тук е ролята на Фондация „Лумос” и запознаване на различни институции с дейността й, а една от първите стъпки на организация е обследване на домовете в областта и набелязване на мерки за подобряване на положението в тях. Следва обучение на хората, работещи в социалната сфера за постигане на крайната цел - повишаване на качеството на предлаганата услуга, развиване на различни модели на деинституционализация на услугите за деца в областите Варна и Добрич и подобряване качеството на живот на децата. Това бе и целта на инициираната при областния управител Данчо Симеонов среща, за да се установи кои от практиките, предлагани от фондацията могат да се приложат в конкретния случай за равномерното развитие на тази област. А един от най-големите успехи на областната администрация във Варна наред с прозрачността е принципното отнасяне в работата с всички общини в региона.

29.март.2011 г.

Ученици от ВТГ „ Г.С.Раковски” и ПГИ”Д-р Иван Богоров” поеха ръководните постове в Областна администрация Варна
В рамките на инициативата „Мениджър за един ден” ученици от Варненската търговска гимназия „Г. С. Раковски” заеха ръководни постове в Областна администрация Варна. Денислав Емилов Василев от XII Д клас , специалност „Икономическа информатика " - влезе в ролята на областен управител на Варна и зае стола на Данчо Симеонов.Таня Светлинова Стефанова от XII В клас - изпълни правомощията на главен експерт връзки с обществеността. По-късно към тях се присъедини Ивайло Георгиев Иванов XI В клас , специалност „Застрахователно и осигурително дело” на ПГИ „ Д-р Иван Богоров” , който зае мястото на заместник- областния управител Николай Няголов.
„Мениджър за един ден” се провежда за десета поредна година у нас под егидата на министъра на финансите и вицепремиер Симеон Дянков. Инициативата има за цел да срещне днешните управленски и бизнес лидери с техните млади последователи , предоставя възможност за обмяна на идеи и опит в рамките на един реален работен ден.
На днешния ден младите мениджъри получиха своя звезден миг , очакван с много вълнение и нетърпение - да бъдат част от екипа на областна администрация Варна . Те бяха запознати с длъжностните характеристики на областния управител Данчо Симеонов и неговите заместници от Николай Няголов, заместник областен управител на Варна. Бъдещите финансови специалисти бяха запознати с устройствения правилник уреждащ дейността, структурата , организацията на работа и състава на областната администрация. Проведени бяха работни срещи с мениджърския екип на администрацията.
На 29 март 2011г., областният управител, г-н Данчо Симеонов отсъстваше от града по уважителни причини. Гласът на областна администрация – Ваня Бонева, вр.и.дл., поднесе извинения от негово име за пропуснатата среща с младите хора. Тя пожела успешна и ползотворна работа на „новото ръководство” и заяви желанието на г-н Симеонов лично да връчи сертификатите подготвени от неговия екип при завръщането си в Черноморската столица. Таня Стефанова получи наставления за това какви качества , функции и задължения трябва да притежава служителя за връзки с обществеността.
За участниците в инициативата „Мениджър за един ден” бяха подготвени баджове, папки с материали, съдържащи полезна информация за актуалните проблеми , перспективите за екологичното развитие на Варна и областта , за програмите и проектите, които се реализират на територията й. Бъдещите ръководители присъстваха на интервю, което заместник - областния управител, Николай Няголов даде във връзка с процедура за отдаване на концесия на плажовете, намиращи се на територията на областта.
В краят на работни ден двете партньорски страни направиха разбор на извършената работа.28.март.2011 г.

На 28.03.2011 г. в 12.00 часа в Областна администрация Варна, се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Варна. Председател на комисията е Данчо Симеонов, областен управител на област с административен център Варна. Основна тема на дискусия бе запознаване с предложенията за „защитени професии” за учебната 2011/2012г. От екипа на директора на РИО – Варна, г-жа Йорданка Атанасова бяха подготвени следните предложения : професия „Биотехнолог”, специалност „Технология на биопроизводството” от Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - Варна за прием след завършен 7 клас; професия „Дизайнер”, специалност „Моден дизайн” от Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Варна за прием след завършен 7 клас; професия „Корабостроителен техник”, специалност „Корабостроене” от Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец” за прием след завършено основно образование. Към тях бяха включени - професия „Строител-монтажник” и специалност „Сухо строителство” след завършен 8 клас в Професионална гимназия по сградостроителство „Кольо Фичето” в гр.Варна.


28.март.2011 г.

На 28 март в Областна администрация Варна се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси /ОССЕДВ/.
Заседанието бе открито от Областния управител на област с административен център Варна, Данчо Симеонов, който обяви дневния ред – Приемане на отчета за работата на ОССЕДВ за 2010г.
Направено бе кратко резюме на отчетния доклад. Акцентира се на приоритетите на ОССЕДВ, съобразени с дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси /НССЕДВ/ , както и на слабостите които се допускат ежегодно в отчетите на общините от областта. „ Като слабост може да се отчете липсата на представител на нито една организация на територията на Варненска област в НССЕДВ, както и необходимостта от спазване правилниците за провеждане на заседания по общини, своевременното подаването на информация до Секретариата , подчерта Данчо Симеонов. „Съществуват добре работещи НПО и силни организации, но няма техен представител на национално ниво. Налице е добър и откровен диалог между институциите и неправителствените организации, както и на членуващите в Съвета. Необходимо е диалогът да бъде по-конструктивен и да се базира на баланса между реалните правомощия на държавните институции и на гражданските организации в процеса на взаимодействие , така че позициите на всеки партньор в този процес да бъдат отстоявани обективно и коректно от гледна точка на полагащата му се роля, място и отговорност. Сега е моментът да постъпят предложения от общините за представители в Националния съвет на организации от Варненска област”, заключи областният управител.
Заседанието на Съвета бе изпълнено с много съдържателни изказвания и защитавани тези.
В края на заседанието председателят на организация „Шалом”- Варна, Олег Калдерон, отправи покана до всички членове на Съвета да посетят концерта организиран от еврейската общност „Шалом и приятели”- на 19 април 2011г. - 19.00 часа във Фестивален и конгресен център Варна .
По случай 8 април , Международният ден на ромите Центърът за стратегии по проблемите на малцинствата с председател на Управителния съвет Николай Николов , секретар на Народно читалище „Явин” организира редица мероприятия за отбелязването на тази важна за ромите дата. Старт на събитията ще бъде даден на 9 април от 10.00 часа в „Младежки дом” Варна.


25.март.2011 г.

Областният управител Данчо Симеонов се срещна с Н.Пр.Карел ван Кестерен, посланик на Кралство Нидерландия в България.
На 24 март 2011г. в сградата на Областна администрация Варна се състоя официална среща на Областния управител на област с административен център Варна, Данчо Симеонов с Н.Пр.Карел ван Кестерен, посланик на Кралство Нидерландия в България. Гостуването беше по повод обсъждане на възможностите за бъдещи инвестиции на територията на Варненска област.
Областният управител Данчо Симеонов презентира Варненска област и акцентира на перспективите за нейното екологично развитие. Той запозна Карел ван Кестерен с намеренията на големи чуждестранни инвеститори като - Infinite Energy холдинг, заявили желание да инвестират в соларна инсталация край Девня, изграждане на геотермална инсталация за нуждите на Технически университет Варна и УМБАЛ „Света Марина”с инвеститор - немски енергиен холдинг „Щатверке” от град Майнц, за предстоящото въвеждане в експлоатация на два големи инфраструктурни обекта - фотоволтаичен енергиен парк в землището на с. Равна гора, община Аврен и ветрогенераторен енергиен парк в землището на гр. Суворово. Губернаторът сподели своите виждания и идеи свързани с използването на подводните течения по нашето Черноморско крайбрежие, преработката на отпадъци и третирането на отпадъчни води – изключително интересни теми за чуждестранните партньори. Областният управител прояви интерес към холандския опит в изграждането на транспортната инфраструктура, борбата със свлачищата , ерозията и срутванията на земни маси, за успешното справяне с разливите в Черноморския басейн. „ Не разполагаме със средства и технологии за борба с тези процеси, а съществуващите технологии са много скъпи”, сподели Данчо Симеонов и изрази надежда за осъществяване на взаимно изгодно сътрудничество с научни организации, изследователски институти и фирми от Холандия и България.
Посланикът на Кралство Нидерландия в България сподели впечатленията си от нашата страна и град Варна. „ България е прекрасна страна с изключителни възможности. Това което смятам, че е наистина много важно да се случи тук на територията на Варненска област е да се създадат добри условия за предприемаческа дейност с помощта на холандските инвеститори и фирми.”, заяви дипломатът и обеща съдействие на заинтересовани компании да инвестират в нашия регион. „Холандия е инвеститор №1 в България. Укрепването и засилването на икономическите и търговски връзки между Холандия и България са темите от взаимен интерес.”, подчерта той.
Карел ван Кестерен е автор на разнообразни публикации в областта на финансовото развитие, използването на финансите за намаляване на външните дългове на развиващите се страни.
Високият гост поднесе специални поздрави на областния управител Данчо Симеонов от името на г-н Тялинг Халбертсма – председател на Управителния съвет на Infinite Energy холдинг и благодари за сърдечния прием.


23.март.2011 г.
Областният управител Данчо Симеонов се срещна с Генералния консул на Украйна
Областният управител на Варненска област Данчо Симеонов се срещна днес в 14.00 часа с Генералния консул на Украйна г-н Володимир Пасичник. По време на срещата двамата обсъдиха бъдещото сътрудничество между Варнeнска и Одеска област, както и предложенията от Автономна Република Крим за участието на български фирми в изграждането на инфраструктурни обекти. По време на срещата областният управител Данчо Симеонов получи покана за участие в официалното изпращане на Генералния консул на Украйна, г-н Володимир Пасичник на 4април 2011г. във връзка с изтичане на мандата му.

22.март.2011 г.
Меморандум за строежа на геотермална инсталация бе подписан днес в областна администрация Варна

Днес бе подписан меморандум за изграждане на геотермална инсталация, за нуждите на Технически университет Варна и УМБАЛ „Света Марина”. Инвеститор на проекта е немският енергиен холдинг „Щатверке” от град Майнц, а размера на първоначалната инвестиция е между 300 000 и 500 000 евро. Меморандумът бе подписан в присъствието на областния управител на варненска област Данчо Симеонов от г-н Ханс Детлев Хьоне, председател на управителния съвет на холдинга и ректора на ТУ Варна доц. Д-р Фархи, представители на проектантско бюро „Зинволт” и „ЮВГ инженеринг”.
Намеренията на немската страна са първият етап от проекта да бъде завършен през декември 2011 година. Общинският енергиен холдинг на град Майнц има богат опит в енергийната сфера, като само за 2010 година отчита печалба от над 25 млн евро. Проектът е пилотен за Варна и чрез него ТУ Варна и УМБАЛ „Света Марина” ще могат да се отопляват на цена близо два пъти по-ниска от настоящата. Предвижда се възможност след завършването на проекта геотермалната инсталация да бъде използвана и от жителите на околните квартали. Във Варна има още два топли минерални извора, които могат да бъдат използвани по подобен начин, каза по време на срещата областния управител Данчо Симеонов. По думите му след успешния финал на първия проект може да се мисли за по-пълноценно използване на природния ресурс.


19.март.2011 г.

Областният управител прие делегация от немски и холандски инвеститори
Делегация от провинция Северен Рейн, Вестфалия, гостува на 18 март 2011г. в Областна администрация Варна. Тя бе представена на областния управител Данчо Симеонов от проф.д.ик.н. Анна Недялкова, Ректор на ВСУ ”Черноризец храбър” Варна. В състава и бяха включени проф. Хайнрих Нихавес - „Доктор хонорис кауза” на ВСУ, управител на Европейската академия за банки, икономика и управление в Дюрен, г-н Тялинг Халбертсма – председател на Управителния съвет на Infinite Energy холдинг, г-н Ролф Делоунж – мениджър „Продажби” в Infinite Energy и Регионален председател на Сдружението на средния бизнес, г-н Ханс-Петер Бауер – мениджър „Финанси” в Infinite Energy.
Поводът за срещата на чуждестранните инвеститори с областния управител на Варна - Данчо Симеонов, бе възможностите за обсъждане на бъдещи инвестиции на територията на регион Варна.
Манфред Маус, почетен професор на ВСУ, основател на една от най - големите франчайзингови организации в Централна и Източна Европа- ОБИ сподели впечатленията си от Варна и заяви, че на територията на областта извира прекрасна изворна вода, важен ресурс който трябва да се използва .
По време на срещата си с областния управител на Варна, представителите на Infinite Energy холдинг заявиха желанието си да инвестират 50 милиона евро в соларна инсталация край Девня. Общата мощност на съоръжението ще бъде 15 мегавата. В момента се строи първата част на инсталацията, която е с мощност 5 мегавата и трябва да бъде завършена до края на тази година. Строителството на втората част от проекта с мощност 10 мегавата ще започне след като парламентът приеме закон, в който ще бъдат определени тарифите за продажба на електроенергия от соларни инсталации.
Холандското дружество проявява интерес и към изграждането на ветрогенераторни паркове на територията на областта. Чуждестранните инвеститори предложиха във Варна да бъде създаден музеи на виното и водата по примера на музея на шоколада в Кьолн, за да бъдат привличани повече туристи.


18.март.2011 г.

На 17 март 2011г., на официална церемония в Учебно-спортен комплекс, зала №2 на ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна, г-н Манфред Маус – основател, съдружник и управител на ГРИД Интернешънъл, Германия бе удостоен със званието „Почетен професор” на университета. ГРИД е световно признат модел, който се прилага в над 40 държави на 20 езика и стартира своята дейност през 2009г. във ВСУ в рамките на Международната академия за лидери. В България това е първия университет за обучение на кадри от бизнеса и публичния сектор.
Гости на събитието бяха г-н Николай Няголов, зам. областен управител на Варна, д-р Христо Бозов – заместник-кмет на община Варна, г-жа Елена Димитрова - представител на Почетното консулство на Германия във Варна, д-р Андреас фон Белов и д-р Марко Арндт – ръководители на бюрото на Фондация „Конрад Аденауер” в София, проф. Хайнрих Нихавес - „Доктор хонорис кауза” на ВСУ, управител на Европейската академия за банки, икономика и управление в Дюрен, г-н Тялинг Халбертсма – председател на Управителния съвет на Infinite Energy холдинг, г-н Ролф Делоунж – мениджър „Продажби” в Infinite Energy и Регионален председател на Сдружението на средния бизнес, г-н Ханс-Петер Бауер – мениджър „Финанси” в Infinite Energy, както и представители на българо-германски фирми .
Званието „Почетен професор” на ВСУ „Черноризец Храбър” се присъжда за съществен принос на г-н Маус в развитието на организационните форми за насърчаване на лидерството и управленското поведение и култура и тяхното приложение във ВСУ. Пред аудиторията в залата Манфред Маус изнесе публична лекция на тема: „ Образованието в глобалната среда и изискванията на бизнеса”.
Николай Няголов, зам. областен управител на Варна поздрави г-н Маус с връченото му високо отличие и пожела доброто сътрудничество между институциите в България и Германия да продължи в бъдеще. Създадените връзки между академичното образование и бизнеса да бъдат затвърдени и усъвършенствани , за да градим нашето бъдеще със самочувствие и креативност.


16.март.2011 г.

Областният управител откри медицински комплекс за 8 млн евро
Областният управител на варненска област Данчо Симеонов преряза лентата днес на супермодерен медицински комплекс „Здравец”, в рамките на детския оздравителен лагер „Радуга” в кк Камчия. Гости на откриването бяха още генералният консул на Руската Федерация във Варна, Юрий Соловьов, кмета на община Аврен Красимир Тодоров, заместник кмета на община Варна, доц. Христо Бозов.
Лечебно-диагностичният комплекс ще работи за нуждите на руските граждани, почиващи в комплекса, но достъп до него ще имат и жители на областта. Медицинският комплекс е разположен на 7300 кв метра разгъната площ и в него акцентът е върху диагностиката и рехабилитацията. Вложените от руска страна средства в него са близо 8 млн евро, а заедно с него общата инвестиция в комплекса надхвърля 150 млн евро. В рамките на комплекс „Радуга” предстои да бъдат открити още спортна зала, амфитеатър и открита спортна площадка. Със завършването на детския оздравителен лагер "Радуга" приключи част от втория етап от проекта за изграждането на "Международния детски санаториално-оздравителен комплекс Камчия". Инвеститор е СОК "Камчия" ЕАД с изпълнителен директор Станка Шопова. Дружеството е 100% собственост на правителството на Москва. Комплексът бе открит на 9 септември 2010 година лично от премиера Бойко Борисов и тогавашния кмет на Москва, Юрий Лужков.
На церемонията по откриването специални гости бяха членове на делегация на правителството на Москва, водена от г-жа Юлия Гремалская.


16.март.2011 г.
На 15 март 2011г., в хотел „ Димят” във Варна д-р Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните, се срещна с представители на туристически организации и фирми. На събитието организирано по повод Световния ден на потребителя присъстваха Областният управител на област с административен център Варна - Данчо Симеонов , Славчо Славов – зам. областен управител и д-р Живка Манева - директор РВМС Варна, както и ръководители на териториални подразделения на МЗ във Варна.
Пред представителите на средствата за масова информация , граждани и организации на потребителите бе представена новата Българска агенция за безопасност на храните. Нейният директор д-р Йордан Войнов запозна присъстващите с дейността и значението на новата структура и информира , че със създаването на агенцията се обединяват контролните органи по храните, което значително улеснява туристическия бранш. Проверките извършвани от служители на агенцията имат превантивен характер с цел предпазване ползвателите и бенефициентите на туристически услуги по проблеми свързани със здравето им през летния туристически сезон.
Министър Найденов призова туристическия бранш да се обедини около идеята за предлагане на по-качествени храни през предстоящия летен сезон. „България трябва да привлича туристи не само с прекрасните си плажове, но и с вкусната българска храна. Затова не бива престижът ни да страда, като се предлагат храни с ниско качество,” заяви министър Найденов.

Мирослав Найденов посети рибната борса в град Варна, където се срещна с граждани , търговци на риба и рибни продукти и отговори на много зададени въпроси .


14.март.2011 г.
Губернаторът награди победителите в кушия на Тодоровден

Областният управител на варненска област Данчо Симеонов беше специален гост на традиционното надбягване с коне, което се провежда в Ботаническата градина край Варна по случай Тодоровден. Губернаторът лично награди победителите в кушиите. Заедно с него специални гости на празника в Екопарк Варна бяха министъра на младежта и спорта Свилен Нейков и кмета на Варна, Кирил Йорданов. Университетската ботаническата градина на "Св. св. Константин и Елена" край Варна за осми пореден бе домакин на събитието, в което коне, магарета, каруци, кочияши и ездачи премериха сили. Програмата включваше състезание за най-красив конски впряг, състезание с магарешки каручки, како и традиционните кушии.


11.март.2011 г.
Областният управител Данчо Симеонов се включи в работна среща за бъдещето на пристанището

Областният управител на варненска област Данчо Симеонов се включи в поредната работна среща, посветена на бъдещето на пристанище Варна Изток и вариантите за неговото преместване. Срещата се проведе в зала „Варна” на Община Варна и в дискусията участваха още кметът на града Кирил Йорданов, депутатите от ПП ГЕРБ Павел Димитров и Свилен Крайчев, от „Атака“ Димитър Карбов, екипът изготвящ ОУП, представители на пристанището, ВМС, архитекти и други.
Лансираната от ГЕРБ идея, зърненият терминал да бъде начелото на Острова тепърва ще започне да се реализира. Едва след като минат всички процедури, ще бъде актуализиран Общият устройствен план на Варна, където ще се предвиди и новото място на терминала. Така няма да се забави приемането на ОУП на града, каза шефът на пристанище Варна Данаил Папазов. На този етап спор за мястото на контейнерния терминал няма, отчетоха участниците. Работна група по подготовка за преместването на порта ще бъде сформирана от експерти на министерство на транспорта, съобщи по време на срещата областният председател на ПП ГЕРБ и народен представител Павел Димитров. Тя ще подготви необходимите анализи и условията за процедура по концесиониране на пристанището. Според Павел Димитров бъдещият концесионер ще бъде задължен да построи новите мощности на порта и едва тогава ще бъде бъде отворена зоната за обществен достъп.


11.март.2011 г.

Губернаторът поиска изграждането на Център по водно спасяване във Варна
Национален център по водно спасяване да бъде изграден във Варна предложи по време на откриването на кръгла маса по проблемите на водното спасяване варненският областен управител Данчо Симеонов. Идеята е той да бъде изграден върху някой от имотите на БЧК Варна и да се превърне в база за обучаване на кадри. Подобен център за водно спасяване в момента функционира единствено в Созопол. Симеонов откри форума, организиран от БЧК и с анонса, че ще лобира за законодателни промени, с помощта на които сертификатите за родните водни спасители, издавани у нас да бъдат унифицирани с европейските такива. В резултат на това те ще бъдат достойно заплатени за своя труд и няма да търсят работа зад граница, каквато е ситуацията към момента. Основната идея на форума, който се провежда в хотел „Адмирал” в кк „Златни пясъци” е да бъдат обединени усилията на всички институции занимаващи се с това, за да се осигурят безопасни условия по Българското Черноморие за любителите на морето и да бъдат избегнати неприятните инциденти с къпещи се. На срещата присъстваха още представители на морските общини, председателят на БЧК Христо Григоров, контраадмирал Пламен Манушев, началник на ВМС, заместник кмета на Община Варна доц. Христо Бозов, представители на "Морска администрация" Варна, Сдружението на концесионерите и други.


09.март.2011 г.
Индонезия ще черпи от опита на варненска област

Индонезийски бизнесмени проучват възможностите за инвестиции във Варненска област. Това стана ясно по време на среща на областният управител Данчо Симеонов с делегация на Борда за координиране на инвестиците от Индонезия на 9 март в областна администрация. Посланикът на Индонезия у нас г-н Ади Хартмото изрази желанието си да научи повече за Варненския регион и да вземе пример от нашите практики, тъй като по думите й Варна е добре развита.
Ние сме от борда за чуждестранни инвестиции на Индонезия и нашата цел е да правим връзката между правителството и фирмите, които желаят да инвестират, каза шефът на отдел за регионално развитие на Индонезия г-жа Ерма Деви Пуджавати. Нашата цел е да идентифицираме възможни бизнес инвестиции. Причината да посетим вашата област е, защото искаме да се насочим към регионалното развитие. Също така искаме да обменим опит на местното правителство за развитие, допълни още тя.
Във Варненска област имахме инвестиции над 1,35 млрд. лева от големи световно известни компании, презентира инвестиционния климат в региона областният управител на Варна Данчо Симеонов. По думите му, тази година се очаква инвестициите да са малко повече, защото Варненска област има възможността и е една от бързо развиващите се области в страната. В края на срещата двете страни размениха подаръци, като губернатора дари индонезийската делегация със сувенири със символите на Варна.
В разките на визитата си делегацията ще посети още корабостроителния и кораборемонтен завод „Делфин”, Пристанище Варна Запад и Пристанище Варна. На 10 март индонезийските гости имат срещи с представители на община Варна, Туристическата, Строителната и Варненската търговско-индустриална камари.


март.2011 г.
Областният управител на варненска област откри парада по случай 3 март

Областният управител на варненска област Данчо Симеонов участва в тържествата по повод 133 годишнина от Освобождението на България. Губернаторът участва в тържествения молебен отслужен в катедралния храм Свето Успение Богородично, поднесе цветя и венци пред паметниците на Граф Игнатиев, както и тези на руските и украинските войни, загинали за Освобождението на България.Данчо Симеонов произнесе реч по случай празника по време на тържествения парад и заря проверка, на входа на Морската градина, събрал стотици варненци. Трети март трябва да бъде равносметка за това откъде сме тръгнали и къде искаме да стигнем днес като членове на голямото европейско семейство, каза областния управител пред множеството. Но какъвто и да е пътят ни, ние трябва да съхраним нашите български национални идеали, както и спомена за нашето освобождение с дълбок поклон пред героите дали живота си за него, каза още Симеонов.


2.март.2011 г.
Третокласници дариха областния управител с мартеница гигант

Близо еднометрова мартеница гигант подариха днес по време на гостуването си в областна администрация Варна, децата от трети „б” клас на Първо основно училище Варна. Първомартенската изненада е изработена от самите деца и тяхната класна ръководителка Цветанка Тонева. Те изнесоха пред областния управител Данчо Симеонов и заместниците му поетична програма, посветена на националния празник Трети март. Искаме да останем да учим и работим тук, в България, моля сбъднете нашата мечта, пожелаха си третокласниците пред губернатора и неговите заместници. Данчо Симеонов благодари за хубавия жест и от своя страна дари актьорите с мартенички и лакомства.Третокласниците от Първо основно училище в кв. „Владислав Варненчик” са сред традиционните „празнични гости” на губернатора. На Нова година именно малките актьори сурвакаха първи Данчо Симеонов и екипа му.


2.март.2011 г.
455 216 се преброиха в област Варна

455 216 души са преброените във Варненска област, сочат неофициалните данни след края на Преброяване 2011. Информацията изнесе шефът на Териториалното статистическо бюро Деян Славов на заключителната пресконференция за Преброяване 2011 в заседателната зала на областна администрация Варна. Преброените по интернет са 252 650, а чрез хартиени карти са 202 566 души. Има спад в броя на жителите в областта в сравнение с преброяването през 2001-а година. Тогава са отчетени 462 013 души.
В община Варна преброените на хартия са 109 071 души, а преброените по интернет са 225 128, каза още Славов. В сравнение с данните от 2001 година се бележи ръст от 13 735 души. Увеличение на жителите има и в град Варна. Неофициалните данни са за 325 535 лица, което е с 12 646 повече от преброените през 2001-а година.
В „Преброяване 2011“ на област Варна са участвали 3627 преброители, контрольори и резерви. Според статистиката има само един случай за отказ от преброяване на жител от кметство „Одесос“, на когото е направен му е акт за административно нарушение.
Резултатите от преброяването са предварителни. Точните данни ще бъдат обявени в началото на април. Тогава ще станат ясни броя на населението, жилищата и сградите по населени места. След това в рамките на 2 месеца, ще бъдат въведени всички данни от преброяването. През юни информацията ще бъде обработена и обобщена, и резултатите ще бъдат оповестени в началото на юли.
Припомняме, че 17-то преброяване на населението и жилищния фонд в България приключи успешно в 20 ч. на 28 февруари 2011. Българите бяха преброени за 28 дни. В 130-годишната демографска история на България досега са извършени 16 преброявания на населението, като първото е било през декември 1880 г в Княжество България. През 2001 г. за първи път преброяването се провежда в съответствие с препоръките на Евростат, а сега, през 2011 г., България се преброи за първи път като страна-членка на Европейския съюз. Така данните ще бъдат съпоставими с тези от другите европейски страни и стават част от информацията за Европа и за света като цяло.


1.март.2011 г.

В областна администрация Варна се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

На 1 март 2011 г. от 11 часа в Заседателната зала на Областна администрация – Варна се проведе редовно заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (РСР СИР). Заседанието бе свикано от г-н Данчо Симеонов - Областен управител на област Варна, в качеството му на председател на РСР СИР за периода 1.01.2011 г. - 31.06.2011 г. На заседанието с право да гласуват и вземат решения присъстваха 25 членове на Регионалния съвет за развитие. В състава му са включени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, областните управители на областите от Североизточен район, представители на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представители на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.
Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на РСР СИР - г-н Данчо Симеонов. Съгласно приетия дневен бе гласуват проекта на Протокола от последното заседание, след което бе предоставена кратка информация за изпълнението на взетите решения на предишното редовно заседание, проведено на 3 декември 2010 г. в гр. Шумен.
Членовете на съвета обсъдиха и приеха проекта на Годишна индикативна програма за 2011 г., подготвен съгласно нормативната уредба от областните управители на област Варна и област Търговище, председателстващи на ротационен принцип РСР в СИР през настоящата година. Програмата съдържа информация за предвидените средства за реализиране на основните приоритети и дейности в работата на съвета през 2011 година.
Секретарят на РСР СИР г-жа Петя Несторова представи обобщена информация относно изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми на територията на СИР към 31.12.2010 г. Информацията е изготвена от Секретариата на съвета въз основа на данни от годишните справки за изпълнението на операциите по съответните оперативни програми за 2010 г., предоставени от Управляващите органи на оперативните програми и от наличната информация в Информационната система за управление и наблюдение /ИСУН/ на средствата от Структурните инструменти на ЕС.
Акцент в днешното заседание бе представената за обсъждане и одобряване от членовете на съвета „Междинна оценка за изпълнението на РПР в СИР 2007-2013 г. за периода до 2010 г.”, изготвена от екип на Агенция «Стратегма» в изпълнение на договор с МРРБ. Документът включва оценка на първоначалните резултати от изпълнението на плана, отчита степента на постигане на поставените цели, размера на използваните ресурси и прави изводи и препоръки за неговата актуализация.
В края на заседанието, Секретарят запозна присъстващите накратко и с Междинен доклад за изпълнението на РПР СИР, изготвен в изпълнение на техническото задание по същия договор, който съдържа информация за резултатите от наблюдението и междинната оценка на РПР СИР и осигурява публичност и прозрачност. В доклада е направена и оценка за ефективността в работата на компетентните органи, свързани с неговото изпълнение, дадени са насоки и препоръки за разработване на регионалния план за периода след 2013 г.