- Дежурен община Варна – 052/ 659 112; 648 112

За община Аврен – дежурен община Аврен - 05106 / 2250;
За община Аксаково – дежурен община Аксаково - 05276 / 20 01;
За община Белослав – дежурен община Белослав - 05112 / 24 45;
За община Бяла – дежурен община Бяла - 05143 / 23 35;
За община Ветрино – дежурен община Ветрино - 05161 / 21 29;
За община Вълчи Дол – дежурен община Вълчи Дол - 05131 / 25 33; 22 40;
За община Девня – дежурен община Девня - 0519 / 923 42;
За община Дългопол – дежурен община Дългопол - 0517/22 117;
За община Д.Чифлик – дежурен община Д.Чифлик - 05142 / 26 61;
За община Провадия – дежурен община Провадия - 0518 / 42 196; 72 928;
За община Суворово – дежурен община Суворово - 05153 / 27 20;