Човешки ресурси

След преброяването през м. февруари 2011 г. населението на Североизточен район е намаляло с 25 374 и е 966 095 души, което съответства на 13,12 % от населението на страната. По области нарастване на населението има само в област Варна с 11 814 души.

Гъстотата на населението е 66,69 души/кв. км - малко по-висока от средната за страната. С най- висока гъстота на населението е област Варна – 124,40 д./кв. км, която е над средната за страната. Естественият прираст на 1 000 души от населението в района през 2011 г. е отрицателен - (-3,5 ‰), по-нисък от средния за страната (-5,1 ‰)

Структура на населението по пол – в Североизточен район на 1000 мъже се падат 1041 жени (1054 за страната). Наблюдава се тенденция на увеличаване на населението на възраст 65 и повече години спрямо населението на възраст от 15 до 64 години.

Образователна структура на населението – Населението в района е с високо образователно равнище като цяло, но се наблю¬дава неблагоприятна тенденция за ранно напускане на училище и емиграция на високообразовано население от областите, с изключение на Варна. Сред заетите лица по степен и вид на образованието в района преобладават работещите със средно образование, следвани от тези със средно професионално техническо образование.
Тенденции в развитието на населението: постепенно намаляване на общия му брой; промени във възрастовата структура в посока на намаляване на младите хора.

Коефициент на заетост на населението на 15 и повече години за района - 45,9 %. Най-висок коефициент на заетост - област Варна – 49,6 %.
Коефициент на икономическа активност на населението на 15-64 навършени години – 66,4%. Водеща по този показател – област Шумен с 70,5%.
Коефициент на безработица - 14,5 %. С най-нисък коефициент на безработица е област Варна – 8,2%.

Образование
По брой учебни заведения – 368 Североизточен район се нарежда около средните равнища за страната. Общото развитие на образованието и мрежата от образователни институции показва продължаваща тенденция на устойчив ръст на образователните услуги при запазване на относително добър потенциал за развитие на човешките ресурси, повишаване на квалификацията на работната сила и адаптиране към изискванията на пазара на труда.

Здравеопазване
Районът заема средно ниво за страната по осигуреност със здравни грижи през 2010 г., има 38 болнични заведения с 4643 легла, в т.ч. 17 многопрофилни болници с 3281 легла и 16 специализирани болници – с 955 легла и 271 лечебни заведения за извънболнична помощ. Във всички лечебни заведения на територията на района се оказва необходимия обем от спешна медицинска помощ. Специализираните лечебни заведения с основен предмет на дейност оказване на спешна медицинска помощ в района са 4 по 1 в четирите областни града, като Центърът за спешна медицинска помощ в град Варна има 9 филиала. По показателите обслужено населението от един лекар и от един стоматолог районът се нарежда на трето място в страната.