Икономика

Североизточен район се нарежда на четвърто място сред останалите райони от ниво 2 в страната по основните показатели за равнище на икономическо развитие. Районът разполага със значителен икономически потенциал, основан на благоприятното географско положение и транспортна достъпност (включително по море), развитието на традиционни индустрии, селското стопанство, търговията и услугите, особено в сектора на туризма.

Основни макроикономически показатели в периода 2007-2009 година:
Средната стойност на БВП на човек в Североизточен район през 2008 г. е 6 338 лв., като само област Варна (8 336 лв./човек) е над средната стойност на индикатора за района, както и за страната, а останалите области – Добрич, Търговище и Шумен, са значително под средното ниво за района. През 2009 г. БВП на човек от населението за района е 7 231 лв.
Силно развит е секторът на обслужващите дейности в областта на публичните услуги, бизнеса, финансово-застрахователната сфера, транспорта и туризма, наблюдава се изоставане в ръста на индустрията. През 2009 г. в СИР с най-голям дял в БДС е сектор услуги с 64,48%, следван от сектор индустрия – 28,07 % и сектор селско стопанство – 7,44 %.
Дялове в индустрията по области: най-високи в област Варна, следвана от област Шумен. Дялове в услугите по области: най-високи в област Варна, следвана от област Добрич. В аграрния сектор най-висок дял: област Добрич – 34.48%, следвана от Шумен – 25.23%.

Преки чуждестранни инвестиции
В периода 2007-2009 г. преките чуждестранни инвестиции в района значително нарастват от 1,460,035 хил.евро за 2007 г. на 2,083,919.1 хил.евро за 2009 г. Увеличава се делът на района в общия обем на привлечените чужди средства за страната. СИР се нарежда на второ място в страната за 2009 г. по размер на акумулираните преки чуждестранни инвестиции (10,19%), като обемът им бележи намаляване с 1.51% в сравнение с 2008 г. Водещи области по привличане на инвестиции са Варна - с най-голям дял от 1,640,335 хил.евро, Добрич с 194,854.4 хил.евро и Търговище – 153,040 хил.евро.
Бизнес
Брой фирми в СИР през 2009 г. - 50 751, от които 46 690 микро фирми (до 10 заети), 3 387 малки фирми (10-49 заети), 583 средни фирми (50-249 заети), и 91 големи фирми (500+ заети).
Характерно е доминирането на микро и малките фирми. Рентабилността на предприятията от нефинансовия сектор е по-висока от средната за страната, но това не е пряко свързано с по-високи темпове на технологично обновяване и въвеждане на иновации в предприятията от индустриалния сектор, а по-скоро с постигане на по-висока рентабилност в отрасли като селско стопанство, транспортни услуги, хотелиерство и ресторантьорство.
Придобитите ДМА през 2007 г. са на стойност 2 525 011 хил. лв. ( в т. ч. в частния сектор - 2 227 344), а през 2008 г. намаляват на 2 500 475 хил. лв. ( в т. ч. в частния сектор - 2 287 718). Налице е тенденция на повишаване на придобитите ДМА в частния сектор. Нарастването на ДМА в реалния сектор се дължи главно на разширяване или създаване на нови предприятия, както и на подобрена пазарна реализация на продукцията в секторите на промишлеността и селското стопанство.
Разходите за придобиване на ДМА от 3 044 482 хил. лв. през 2007 г. нарастват на 3 122 430 хил. лв. през 2008 г. Ръстът в разходите за придобиване на ДМА в Североизточен район за този период е 77 948 хил. лв. или 2,50%. През 2009 г. е налице нНамаляване на разходите за придобиване на ДМА с 467 203 хил. лв. - от 3 122 430 хил. лв. през 2008 г. на 2 655 227 хил.лв. през 2009 г.

Туризъм
Североизточен район е сред водещите в развитието на туризма спрямо районите от ниво 2 в страната. През 2007 г. районът е водещ по приходи от нощувки с дял от 32.75%, през 2008 г. е на второ място след Югоизточен район по два показателя - приходи от нощувки с 31.25% и леглова база с 31.69%. Районът запазва второ място и през 2009-2010 г., като легловата база през 2010 г. е 29,29% и приходите от нощувки са 28,98%.
Наблюдава се продължаващото въздействие на негативните тенденции, свързани с масовия туризъм, прекомерното натоварване на базовата инфраструктура по крайбрежието, интензивно застрояване и подчертано урбанизиран градски характер на курортната среда. Съществуват и значителни диспропорции в развитието на туризма на ниво области. В областите Варна и Добрич са концентрирани 97.45% от легловата ба¬за на района и 98,82% от приходите от нощувки, като за останалите области Шумен и Търговище взети заедно делът на местата за туристическо настаняване и приходите е незначителен – съответно 2,55% от броя на леглата и 1.17% от приходите.