Околна среда

Качество на атмосферния въздух
Замърсяване със серни и азотни диоксиди и ФПЧ10 – под горен оценъчен праг.
Концентрация на хлор, хлороводород и феноли – в допустимите норми.
Тенденции: Увеличаване емисиите на вредни вещества и замърсяване на въздуха предимно от транспортния трафик в градовете;
Планиране мерки в енергетиката и промишлеността за устойчиво и количествено намаление емисиите на атмосферните замърсители.

Качество на водите
Нарушен хидробиологичен статус - пет участъка в басейна на р. Камчия, участъкът на р. Провадийска от гр. Каспичан до устието й в Белославското езеро, два участъка в басейна на р. Русенски Лом.
Замърсяване водите на река Дунав с петролни продукти – под допустимите норми /замърсителите най-често са извън територията на страната/.
Замърсяване на крайбрежието с нефтопродукти – локално, епизодично, под допустимите норми.
Концентрация на биогенни елементи /амониев азот и фосфати/ – незначителни стойности по показатели само в крайбрежните териториални морски води.
Състояние на повърхностните, подземните и крайбрежните морски води - не са констатирани опасни за здравето на хората превишения на пределно допустимите концентрации на изследваните вещества.
Причини: Заустване на градски канализации, морски течения, осъществяващи преноса на замърсяващи вещества от заустващите в Черно море реки Дунав, Днепър, Днестър и други.
Тенденции: Подобрение на общото екологично състояние на водите в района, строг контрол за запазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземни води.

Качество на почвите
Замърсяване на обработваеми почви с пестициди - единични локални случаи на остатъчни количества лесно разграждащи се пестициди.
Тенденции: Ефективни дейности в промишлените комплекси и в земеделието за преодоляване вредното влияние на естествените процеси (ветрова ерозия, други екзогенни фактори), строг екологичен контрол при експлоатацията на подземните богатства и депонирането на отпадъците.
Канализационни системи и пречиствателни станции за отпадни води
Основен източник за замърсяване на водите в Североизточния район - заустване на непречистени битови и индустриални отпадни води, влошено състояние на остарелите канализационни мрежи.
В процес на изграждане пречиствателни съоръжения с пълен цикъл на пречистване на отпадните води от бита и промишлеността - в три области (Силистра, Търговище и Шумен)
Нараства броят на действащите градски пречиствателни станции за отпадни води (ГПСОВ) и на локални ведомствени пречиствателни станции, предвижда се разширение, реконструкция и модернизация на вече изградените станции, които работят под проектния си капацитет, повишаване ефективността на ГПСОВ.
Отпадъци
Относителен дял на рециклируемите материали в отпадъците - от 16 до 28 % /в големите градове - 25-28%/.
Органични отпадъци с възможност за компостиране - 40%.
Тенденция към намаление на кухненските отпадъци почти 4 пъти, на хартиените - с около 20%, за сметка на нарастване на стъклото и пластмасите.
Повишаване на количествата производствени неопасни отпадъци - с над 50%.
Генерирани драгажни маси /от дейностите по поддържане на плавателните пътища/- 80000 куб.м. годишно.
Заети терени от депониране на промишлени и битови отпадъци и отпадъци от добива на кариерни материали в района - общо около 32 000 дка.

Радиационен фон - за района е в рамките на нормалния по данни от МОСВ.
Няма изменение на радиологичните характеристики на водите на р. Дунав вследствие дейността на АЕЦ Козлодуй.
Изводи: Североизточният район за планиране представлява една изключителна мозайка от природни и археологически обекти и над него преминава единият от двата основни миграционни пътя на птиците - Via Pontica. Тук са разположени: крайбрежните влажни зони с международно значение - превърнали се в най-важните зимовища в Европа на редица видове водоплаващи птици (повече от 350 000 екземпляра зимуват в езерата до Шабла и Дуранкулак), реликтните степни пространства с изключително богата растителност - почти 400 вида, от които 40 редки, застрашени от изчезване и ендемични (срещащи се само тук) растителни видове.
Черноморското крайбрежие и курортните зони са с условия и параметри, отговарящи на изискванията на ЕС. Предприемат се мерки за намаляване на атмосферното замърсяване чрез газифициране на промишлеността, обществените сгради и жилищата на населението от района.