Култура

Добре представени средища на културно развитие и духовно обогатяване на населението във всички съставни области на района: музеи, театри, читалища, библиотеки, галерии, религиозни домове на различните вероизповедания и др. През 2011 г. в СИР са модернизирани и реконструирани 80 сгради и обекти на културата.


Област Варна - музеи (археологически; военно-морски; етнографски – във Варна и Долни чифлик; на Възраждането; за историята на Варна; природо-научен; на мозайките в Девня; исторически в Дългопол и Суворово), театри (драматичен, куклен, летен), дворец на културата и спорта, фестивален и конгресен център, християнски храмове, катедрала, синагога, джамии, читалища и библиотеки;


Област Добрич – музеи (исторически, литературен и др.), художествена галерия, църкви, джамии, читалища, библиотеки;


Област Шумен – музеи (исторически, археологически, мемориални къщи-музеи), театри, художествена галерия, филхармония, църкви, джамии, читалища, библиотеки.

Област Търговище – музеи, Държавен Драматичен театър основан 1969г., Държавен куклен театър основан 1961г., читалища, библиотеки, църкви, джамии;
Тенденции: Наличието на богата мрежа от културни институции формира историческата памет и националното самосъзнание на населението и е една от предпоставките за развитието на туризма в района, за опазване и обогатяване на културното наследство. Проблем е недостатъчната финансова обезпеченост за развитието на културата и поддържане на базата.

Приоритети: Структурни интервенции, насочени към: социализация и валоризация на културно-исторически и природни обекти на територията на Североизточен район чрез мерки за: съхраняване на природните и антропогенни туристически ресурси, създаване на инфраструктура до и около обектите на природното и културно наследство за подобряване на достъпа, определяне на територията на паметниците на културата.