ОБЯВЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2022 г.

Във връзка с постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух, от дейност на "Агрополихим" АД, гр.Девня и проведена кореспонденция между Областния управител на област с административен център Варна и директора на РИОСВ-Варна - публикуваме получено писмо от РИОСР с изх.N:28-00-8371/A2 от 10.10.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ - 07 ОКТОМВРИ 2022 г.

ОБЯВА за получаване на офертни предложения за възмездно придобиване на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика”, съгласно Компонент 11 „Социално включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г.

ЗАПОВЕД - 05 ОКТОМВРИ 2022 г.

Заповед за изземване N:РД-22-7706-127 от 04.10.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ - 28 СЕПТЕМВРИ 2022 г.

ОБЯВА
за получаване на офертни предложения за възмездно придобиване на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика”, съгласно Компонент 11 „Социално включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г.

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА:

            За получаване на офертни предложения за възмездно придобиване и избор на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България - градове от райони на планиране по NUTS-2 - за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика” (наричан по-долу за краткост „Проекта”), съгласно Компонент 11 „Социално включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г.
I. Цел на процедурата
Целта на процедурата е да бъдат закупени общо 6 (шест) броя недвижими имоти с оглед изпълнението на Проекта - по 1 (един) брой недвижим имот в един от посочените градове от всеки район на планиране по NUTS-2 на територията на Република България, както следва:

 

 

II. Изисквания по отношение на недвижимите имоти
            1. Местонахождение и характеристики на имота:
1.1. в областен град;
1.2. комуникативно място, в близост до централната градска част и/или в непосредствена близост до спирка на градски транспорт (автобус, тролей, трамвай, и др.); локацията следва да предоставя широк спектър от транспортни връзки за бърз достъп от всички части на града;  имотът може да е разположен на партерен етаж и/или с осигурен достъп, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.
1.3. предназначение – стопански обект, който не изисква промяна на предназначението. Видовете обекти според тяхното предназначение са описани в „Класификатор за предназначение на сградите, на съоръженията на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти и на самостоятелните обекти в тях“, Приложение № 4 към чл. 16, ал. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Допускат се предложения за обекти със следното предназначение и кодове:

1.4. площ – до 500 кв. м., с включени общи части, както следва:

1.5. степен на завършеност – с Акт 16/разрешение за ползване; изградени системи за електричество, водопровод и канализация и с партиди към съответните експлоатационни дружества, както и противопожарна система; изпълнени и приети довършителни работи; имотът да няма необходимост от подмяна на дограма, покрив или изменение на структурата; допустими са козметични и освежителни ремонтни дейности;  
1.6. с или без обзавеждане, като приоритет имат обзаведени помещения с изградени комуникации;
1.7. цена – до 898 евро на кв. м. Допускат се отклонения до 10 % съобразно средната пазарна цена за съответния град.

III. Необходими документи за кандидатстване
1. Офертата се изготвя и депозира до министъра на труда и социалната политика.
В офертата се описват:
а) индивидуализиращи данни по отношение на имота – пълно описание по документ за собственост, местоположение, кадастрален идентификатор, данни за площта (застроена площ, общи части и прилежащи помещения), граници и съседи; информация за собствеността на земята, върху която е построена сградата, в която се намира недвижимия имот (ако собственика на земята и собственика на имота са различни лица).
б) цена на кв. м. и обща цена на имота;
в) наличие или липса на вещни тежести и/или облигационни права, противопоставими на трети лица.
Към офертата се прилагат:

- документ доказващ степен на завършеност - Акт 16/разрешение за ползване;
- архитектурен план на сградата/обекта, от който е видно предназначението на помещенията и техните размери/квадратури – архитектурно заснемане/ копие от одобрени чертежи;
- актуално конструктивно становище/технически паспорт за сградата.
2. Снимков и/или видео материал.
3. Информация за лице за контакт (име, телефон и електронна поща) във връзка с възможност за осъществяване на огледи и изискване на допълнителни документи.
4. При подаване на оферта от посредник/брокер на недвижими имоти – следва да се приложи копие от подписан договор със собственика на имота със заличени лични данни.
За всеки имот следва да се подготви отделна оферта.
Лицата могат да подават офертни предложения за недвижими имоти, разположени в един, няколко или всички градове от съответните райони на планиране по NUTS-2 на територията на Република България, посочени по-горе в пункт I (първи) на настоящата Обява.

IV. Срок и място за подаване на офертите
Офертни предложения се подават до министъра на труда и социалната политика на следния адрес: гр. София 1051, ул. „Триадица“ № 2 и/или на е-mail: mlsp@mlsp.government.bg.
Краен срок за подаване на офертни предложения: до 17.30 ч. на 04.10.2022 г.
V. Оценяване на постъпилите предложения
Офертните предложения се оценяват на два етапа:
1. Първи етап: осъществява се преглед за допустимост на офертните предложения – по отношение на използваните образци, изискуеми документи и срок за кандидатстване.
Не се допускат до разглеждане и оценяване офертни предложения, които не са подадени по надлежния ред и в срок, както и офертни предложения, които не са окомплектовани с оглед изискванията на министъра, включително след предоставяне на допълнителен срок от 3 (три) дни.
2. Втори етап: оценяване и класиране на офертите, допуснати до разглеждане.
Класираните участници се уведомяват писмено, в 14-дневен срок след крайния срок за подаване на офертни предложения.

ЗАПОВЕД - 12 СЕПТЕМВРИ 2022 г.

Заповед за изземване N:РД-22-7706-114 от 09.09.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ - 22 АВГУСТ 2022 г.

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 150, ал. 1, във връзка с  чл. 135, ал. 3 и чл. 124а, ал. 3 от Закона за устройство на територията съобщава, че е издал Заповед № РД-22-7706-101/22.08.2022 г. за Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за  изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване(ПРЗ) за УПИ І-14,28 - за пътнически терминал, обслужваща сграда, КПП, временни обсл. сгради, инженерна и техническа инфраструктура, озеленяване и паркинги,  кв. 3 по плана на летище Варна, одобрен със Заповед № РД-10-7706-51/17.02.2010 г., изменен със Заповед № РД-14-7700-2/05.03.2014 г., Заповед № РД-16-7706-143/13.07.2016 г. и Заповед № РД-21-7706-73/10.03.2021 г. на областния управител на област с административен център Варна /представляващ имот с идентификатор 00182.307.40 по КККР на община Аксаково/ за обект: „Разширение на търговска зона на Терминал 2, летище Варна“.
КПИИ съдържа следните самостоятелни съставни части:
1. Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване(ПРЗ) за УПИ І-14,28 - за пътнически терминал, обслужваща сграда, КПП, временни обсл. сгради, инженерна и техническа инфраструктура, озеленяване и паркинги,  кв. 3 по плана на летище Варна, одобрен със Заповед № РД-10-7706-51/17.02.2010 г., изменен със Заповед № РД-14-7700-2/05.03.2014 г., Заповед № РД-16-7706-143/13.07.2016 г. и Заповед № РД-21-7706-73/10.03.2021 г. на областния управител на област с административен център Варна /представляващ имот с идентификатор 00182.307.40 по КККР на община Аксаково/ за обект: „Разширение на търговска зона на Терминал 2, летище Варна“;
2. Инвестиционен проект за обект: „Разширение на търговска зона на Терминал 2, летище Варна“;
Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ се спира прилагането на действащия ПУП-ПРЗ на летище Варна в обхвата на допуснато разрешение по т. І. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд – Варна, чрез областния управител на област с административен център Варна в 14-дневен срок от съобщаването й.

ОБЯВЛЕНИЕ - 22 АВГУСТ 2022 г.

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. основание чл. 124а, ал. 3, чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е издал Заповед № РД-22-7706-100/22.08.2022 г. за одобряване на Задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) (план за елементите на техническата инфраструктура) за обект: "Кабелна линия СрН от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20 kV извод "Синдел" в ПИ 00084.38.264 с координати N 43?08'36.9", Е 27?40'50.4" до съществуващ ЖБ стълб на ВЕЛ 20 kV извод "Разделна" в ПИ 03719.802.211 с координати N 43?09'27.3", Е 27?40'21.1", землище на община Аврен и община Белослав" и разрешава на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД, ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, ВАРНА ТАУЪРС-Е,  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: "Кабелна линия СрН от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20 kV извод "Синдел" в ПИ 00084.38.264 с координати N 43?08'36.9", Е 27?40'50.4" до съществуващ ЖБ стълб на ВЕЛ 20 kV извод "Разделна" в ПИ 03719.802.211 с координати N 43?09'27.3", Е 27?40'21.1", попадащ в територията на Аврен и община Белослав, област Варна. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.“

ЗАПОВЕД - 11 ЮЛИ 2022 г.

Заповед РД-22-7706-84 от 08.07.2022г. / приложение /

ЗАПОВЕД - 11 ЮЛИ 2022 г.

Заповед РД-22-7706-81 от 08.07.2022г. / приложение /

СЪОБЩЕНИЕ - 29 ЮНИ 2022 г.

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 от ЗУТ,  съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 109/06.06.2022 г. за обект: „МОДЕРНИЗИРАНЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА РАДИОРЕЛЕЙНАТА МРЕЖА НА ДП “РВД”, Подобект: РРВ "ЛЦ ЗА ОВД ВАРНА"“, в УПИ II -19,27,28 „за РВД“ кв. 4 по плана на летище Варна, в сграда с идентификатор 00182.307.19.1 по КККР на община Аксаково, област Варна..
На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Варна.“

СЪОБЩЕНИЕ - 28 ЮНИ 2022 г.

„Областният управител на област с административен център Варна на основание основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ, съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 110/16.06.2022 г. за обект: „Реконструкция на ВЕЛ 20 kV "ХОТЕЛА" от Подстанция ДЕВНЯ 1 до стомано-решетъчен стълб с координати  N 43?17'99.16", Е 27?27'44.40"” на територията на област Варна: землищата на с. Ветрино и с. Неофит Рилски, община Ветрино; гр. Девня, община Девня.
На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Варна.“

ОБЯВЛЕНИЕ - 31 МАЙ 2022 г.

Обявление от "Агенция по горите" в изпълнение на чл.83, ал.3 от Закона за горите.

ОБЯВЛЕНИЕ - 09 МАЙ 2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
БЛАГОМИР КОЦЕВ – областен управител на област с административен център Варна
РЕШЕНИЕ № РД - 22 – 7710 - 4 / 04 . 05. 2022г.
на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 / 15. 03. 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, вр. чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета
                                                               РЕШИХ:
1. Разрешавам на кмета на Община Девня да възложи пряко автобусните превози, съгласно предвижданията на утвърдените и действащи общинска и областна транспортна схема на община Девня.
2.  Определям срокът на разрешението по т. 1 да е до провеждането на процедура за нов избор на превозвач и сключване на договор с новоизбрания превозвач, но не повече от 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение.
3. Допускам предварително изпълнение на настоящото решение при условията на чл. 60, ал. 1 от АПК, поради голяма обществена значимост – съществуващ непосредствен риск от прекъсване на транспортното обслужване на населението на Община Девня, което ще доведе до значителни и трудно поправими вреди.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок от публикуването му.

ЗАПОВЕД - 08 АПРИЛ 2022 г.

Заповед N:РД-22-7706-41 от 07.04.2022г.за извършване на поправка в Заповед N:РД-22-7706-34 от 24.03.2022г..

ЗАПОВЕД - 08 АПРИЛ 2022 г.

Заповед N:РД-22-7706-40 от 07.04.2022г.за изземване на имот ЧДС.

ЗАПОВЕД - 01 АПРИЛ 2022 г.

Заповед N:РД-22-7706-34 от 24.03.2022г. - Предупредителни табели за неохраняеми плажове в областта.

ОБЯВЛЕНИЕ - 23 МАРТ 2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
БЛАГОМИР КОЦЕВ – областен управител на област с административен център Варна
РЕШЕНИЕ № РД-22-7710-1/17.03.2022 г.
на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 / 15. 03. 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, вр. чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета
     РЕШИХ:
1. Разрешавам на кмета на Община Аврен да възложи пряко автобусните превози, съгласно предвижданията на транспортната схема от квотата и в частта на Община Аврен.
2.  Определям срокът на разрешението по т. 1 да е до провеждането на процедура за нов избор на превозвач и сключване на договор с новоизбрания превозвач, но не повече от 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение.
3. Допускам предварително изпълнение на настоящото решение при условията на чл. 60, ал. 1 от АПК, поради голяма обществена значимост – съществуващ непосредствен риск от прекъсване на транспортното обслужване на населението на Община Аврен, което ще доведе до значителни и трудно поправими вреди.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок от публикуването му.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЯНУАРИ 2022 г.

Уведомление на кандидатите за длъжност "главен секретар"

ЗАПОВЕД - 07 ЯНУАРИ 2022 г.

Заповед N:РД-22-7706-3 от 07.01.2022г. /Заповед за изземване/

ЗАПОВЕД - 06 ЯНУАРИ 2022 г.

Заповед N:РД-22-7706-2 от 05.01.2022г. /Заповед за изземване/


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗМИНАЛИ ГОДИНИ- 2021г. / 2020г. 2019г. / 2018г. / 2017г. /2016г. / 2015г. /2014г. / 2013г. / 2012г. /2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./