Регистър на издадените заповеди за разрешаване изработване на ПУП, за одобряване на ПУП и на техните изменения

 

Вид акт
№/дата
Обект
Дата на влизане в сила
Забележка
1
Заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПП
Водопровод от преливник с координати У=9618875.53 м, Х=4689390.15 м, намиращ се в имот с идентификатор 02662.11.231 в землището на с. Баново, община Суворово до имот с идентификатор 20482.108.16
22.05.2017 г.
 
2
Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ
УПИ І-95 „за курортно и жилищно строителство“, УПИ ІІ-95,96 „за курортно и жилищно строителство“ и УПИ ІІІ-97 „за курортно и жилищно строителство“ в кв. 1, по плана на КК „Слънчев ден“, гр. Варна
21.05.2018 г.
 
3
Заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПП
„Участък от магистрален водопровод „Девня – Варна“ II-ри етап, ПС Чуката – с. Припек“, на територията на община Девня, община Белослав и община Аксаково, област Варна

04.04.2018г.

02.07.2019г.

 
4
Заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПП
„Участък от деривация Китка – Варна, площадка „Падина“, участък Падина – Житница – дюкер 26“, на територията на община Провадия и община Девня, област Варна
04.04.2018г.
 
5
Заповед за одобряване на ПУП-ПП
Външно електрозахранване на ПИ 37099.61.229 по КККР на с. Кичево, община Аксаково“, попадащ в територията на община Варна и община Аксаково, област Варна - /План схема/
07.06.2019г.
 
6
Заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ
РД-19-7706-158
04.09.2019г.
„Подземна оптична мрежа за електронни съобщения“, на територията на община Дългопол, община Провадия, община Долни чифлик и община Аврен област Варна
04.09.2019г.
 
7
Заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПП
„за офис сграда, заведение за хранене,паркинги и озеленяване“, кв.1; УПИ III-18,41 „за пътнически терминал, търговска зона, КПП, временни обсл. сгради, озеленяване, паркинги и техническа инфраструктура“, кв.4; УПИ II-42 „за поликлиника, карго терминал, паркинги, администрация, озеленяване и обслужващи дейности“, кв.5 и УПИ II-43 „ГСМ, обслужващи сгради, бензиностанция, ТП, авто-база, битово обслужване, паркинг и озеленяване“
31.11.2019г.
 
8
Заповед за одобряване на ПУП-ПП
„Участък от деривация Китка – Варна, площадка „Падина“, участък Падина – Житница – дюкер 26“, на територията на землището на с. Житница, община Провадия и землището на с. Падина, община Девня, област Варна, представляващ водопровод ? 1400 /приложения 1, 2, 3, 4 и 5/
27.07.2020г.
 
9
Заповед за одобряване на ПУП-ПП
„Подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Дългопол, община Провадия, община Долни чифлик и община Аврен, област Варна” /архив/
13.11.2020г.
10
Заповед за одобряване на ПУП-ПП
„Участък от магистрален водопровод „Девня – Варна“ II-ри етап, ПС Чуката – с. Припек“, на територията на община Девня, община Белослав и община Аксаково, област Варна представляващ водопровод ? 1000 мм за питейно водоснабдяване“ /архив/
 
публикувано в ДВ,бр.9/02.02.2021 г.
11
Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ
РД-21-7706-73 от 15.03. 2021г.
УПИ XI-36 „за офис сграда, заведение за хранене, паркинги и озеленяване“ в кв.1; УПИ IV-18,41 „за пътнически терминал, търговска зона, КПП, временни обслужващи сгради,озеленяване, паркинги и техническа инфраструктура“ в кв.4; УПИ III-42 „за поликлиника, карго терминал, паркинги, администрация, озеленяване и обслужващи дейности“ в кв. 5; УПИ III-43 „за ГСМ, обслужващи сгради, бензиностанция, ТП, автобаза, битово обслужване, паркинг и озеленяване“ в кв.6 по плана на летище Варна“ /архив/  
публикувано в ДВ,бр.22/16.03.2021 г
12
Заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПП
РД-21-7706-184 от 06.10. 2021г.
обект: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV ОТ КИЛИЯ № 19 В ЗРУ20kV НА П/С 110/20 kV “БЕЛОСЛАВ“ ПИ 03719.501.151 ПО КККР НА ГР. БЕЛОСЛАВ, ОБЩ. БЕЛОСЛАВ, ОБЛ. ВАРНА ДО СЪЩЕСТВУВАЩ ТП 20/0.4kV В ПИ 20482.505.117, КВ. „ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЮГ“, ГР. ДЕВНЯ, ОБЩ. ДЕВНЯ, ОБЛ. ВАРНА“.
 
.