Често задавани въпроси, свързани с дейността на

Областна администрация Варна

 

 

Въпрос №

ВЪПРОС

ОТГОВОР

 

1

Подлежат ли актовете на областния управител на оспорване по административен ред?

 

 

Не, съгласно чл. 82, ал. 1, т. 5 от АПК. Актовете на областния управител на област Варна могат да бъдат обжалвани пред Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването им.

 

2

Кога е налице мълчалив отказ и как мога да се защитя срещу такъв?

 

 

Мълчалив отказ е налице, когато административният орган не се е произнесъл в законоустановения срок по Ваше искане / заявление. Мълчаливият отказ може да се оспори пред съда в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

 

3

Пред кой съд може да се обжалва заповед на областния управител на област Варна за одобряване на План на новообразуваните имоти?

 

 

Индивидуалните административни актове на областния управител по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК. Решенията на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд.

 

4

Към кого трябва да се обърнем при трудови спорове?

 

 

Към Дирекция „Инспекция по труда” Варна

 

5

Мога ли да получа заверени копия от документи със заявление за достъп до обществена информация?  

 

 

Не. Издаването на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост“, е административна услуга, която не се осъществява по реда на ЗДОИ. В Центъра за административно обслужване на Областна администрация Варна можете да получите информация и бланка на заявление.

 

6

Как мога да се срещна с областния управител?

 

 

Със записване всеки втори понеделник от месеца от 09:00 до 12:00ч в Центъра за административно обслужване. Приемният ден на областния управител е всеки втори четвъртък от месеца от 10:00 до 12:00ч.

 

7

Какви документи заверява с Апостил Областна администрация Варна?

 

 

Областна администрация Варна заверява с Апостил документи, издадени от кметовете и общинските администрации.

 

8

Може ли областният управител да решава спорове за собственост по административен ред?

 

 

Не. Споровете за собственост се решават от компетентния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.